logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 май 2019 г.

14:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЛИЗИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 1

Март 2019 г.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2019 г. са общо 4.116 млрд. лв. (3.6% от БВП2) при 3.636 млрд. лв. (3.4% от БВП2) в края на март 2018 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 13.2% (479.9 млн. лв.), а спрямо края на декември 2018 г. – с 1.9% (77.8 млн. лева).

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Графика 1

Вземанията по финансов лизинг са 3.883 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 12.9% (444.8 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 1.9% (71.2 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94.6% в края на март 2018 г. до 94.4% в края на март 2019 година. Сключените през първото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 538.1 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. обемът им нараства с 21.8% (96.2 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.8% (9.7 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива. Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.469 млрд. лв. в края на март 2019 година. Те нарастват с 16.7% (209.9 млн. лв.) на годишна база и с 1.6% (23.5 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял се увеличава от 36.6% в края на март 2018 г. до 37.8% в края на същия месец на 2019 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.307 млрд. лв., като се увеличават с 14.1% (161.5 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 4.7% (58.9 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 33.3% в края на март 2018 г. до 33.7% в края на същия месец на 2019 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 785.1 млн. лв., като нарастват с 14.9% (102.1 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 2.5% (19.3 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният им дял се повишава от 19.9% в края на март 2018 г. до 20.2% в края на същия месец на 2019 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА

Графика 2

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори. В края на март 2019 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 3.322 млрд. лв. Те се увеличават с 11% (329.9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. и с 1.4% (47.1 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2018 г. е 87% при 85.6% в края на март 2019 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 543.6 млн. лв. Размерът им нараства с 25.9% (111.9 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г., а в сравнение с края на декември 2018 г. - с 4.5% (23.2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 12.6% в края на март 2018 г. до 14% в края на март 2019 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 3

Графика 3

Структура на вземанията по финансов лизинг. В края на март 2019 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3.007 млрд. лв., като нарастват с 15.3% (400.1 млн. лв.) на годишна база и с 3.1% (89.7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 75.8% в края на март 2018 г. до 77.4% в края на същия месец на 2019 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 602.8 млн. лв. Те нарастват с 18.5% (94.3 млн. лв.) на годишна база и с 10.6% (57.7 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Към края на март 2019 г. необслужваните вземания4 са 204.6 млн. лв. Те намаляват с 20.3% (52.2 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 23.2% (61.9 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Графика 4

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2019 г. са 232.4 млн. лв., като се увеличават със 17.8% (35.1 млн. лв.) на годишна база и с 2.9% (6.7 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Източници на финансиране. В края на март 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 4.886 млрд. лв. при 4.359 млрд. лв. в края на март 2018 година. Те нарастват с 12.1% (527.3 млн. лв.) спрямо март 2018 г. и с 1.4% (68.4 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 74.1% в края на март 2018 г. до 77.5% в края на същия месец на 2019 година. Техният размер е 3.788 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват със 17.2% (556.6 млн. лв.) и с 2.2% (80.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 85.4% от общия размер на получените кредити в края на март 2019 г. при 82.5% в края на същия месец на 2018 година. Техният размер е 3.233 млрд. лв. в края на март 2019 г., като на годишна база те нарастват с 21.3% (568.7 млн. лв.) и с 1.7% (52.8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти, които са 2.404 млрд. лв. в края на март 2019 г. Размерът им нараства с 9.3% (203.9 млн. лв.) спрямо края на март 2018 г., а намаляват с 2.5% (61.9 млн. лева) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити намалява от 68.1% в края на март 2018 г. до 63.5% в края на март 2019 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2019 г. e 25.7 млн. лв. Той намалява със 17.3% (5.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 г. и с 1.9% (0.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година.

____________

1 Вследствие на получена допълнителна информация са извършени ревизии на данните, периодите за които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици, както и методологически бележки за статистиката на лизинговите дружества и прессъобщението, се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Лизингови дружества.

2 При БВП за 2019 г. в размер на 115.646 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2018 г. – 107.925 млрд. лв. (данни на НСИ към 07.03.2019 г.).

3 Други финансови предприятия – обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове

4 Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.

Прикачени файлове

Статистика на лизинговата дейност, 15.05.2019 г. Изтегли PDF (458 KB)

Таблици Изтегли XLS (70 KB)