logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2017 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ1

Март 2017 г.

Към края на март 2017 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3038.2 млн. лева. Техният размер нараства с 653.4 млн. лева (27.4%) в сравнение с март 2016 г. (2384.9 млн. лева) и със 186.5 млн. лева (6.5%) спрямо декември 2016 г.

Като процент от БВП4 общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2017 г. е 3.2%, при 2.6% от БВП към март 2016 г. и 3.1% към края на четвърто тримесечие на 2016 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на март 2017 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1113.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. (799.8 млн. лева) те се увеличават с 313.5 млн. лева (39.2%). В сравнение с декември 2016 г. (1040.9 млн. лева) активите се увеличават със 72.3 млн. лева (6.9%).

Към края на първото тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 148 млн. лева (52%) до 432.7 млн. лева при 284.7 млн. лева към март 2016 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 61.1 млн. лева (38.8%) до 218.5 млн. лева при 157.5 млн. лева към края на март 2016 г. Спрямо декември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 35 млн. лева (8.8%), а на балансираните фондове - с 13.6 млн. лева (6.7%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 104.2 млн. лева (29.2%) до 460.2 млн. лева към март 2017 г. при 356.1 млн. лева към края на март 2016 г. В сравнение с декември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 23.5 млн. лева (5.4%).

Към края на март 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 41.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 44.5% към март 2016 г. и 42% към декември 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.9% от общата сума на активите към март 2017 г. при относителен дял от 35.6% към март 2016 г. и 38.2% към декември 2016 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

Графика 1

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 135.8 млн. лева (51.4%) до 400.2 млн. лева, депозитите нарастват със 79 млн. лева (37.5%) до 289.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 52.8 млн. лева (23.8%) до 274.5 млн. лева. В сравнение със декември 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 26.5 млн. лв. (7.1%), депозитите се увеличават с 12 млн. лева (4.3%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 12.8 млн. лева (4.9%). Към края на март 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 36%, следвани от депозитите – 26% и ценните книжа, различни от акции – 24.7%, при съответно 33.1%, 26.3% и 27.7% към края на март 2016 г. Към декември 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост 35.9%, следвани от депозитите – 26.7% и ценни книжа, различни от акции – 25.1%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Графика 2

Към края на първото тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.9% и в евро – 28.2%, при съответно 61.5% и 30.6% към март 2016 г. Към декември 2016 г. активите, деноминирани в български лева, са 64.1%, а тези в евро – 28.1%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Графика 3

Географската структура на ценните книжа5 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2017 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 131.9 млн. лева (32.2%) до 542 млн. лева при 410.1 млн. лева към края на март 2016 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 71.4 млн. лева (62.3%) до 186 млн. лева при 114.6 млн. лева към края на март 2016 г. В сравнение с декември 2016 г. инвестициите в България се повишават с 19.5 млн. лева (3.7%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват със 23.6 млн. лева (14.5%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 67.4% спрямо 71.4% към края на март 2016 г. и 69.5% към декември 2016 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към март 2017 г. е 23.1% при 20% към края на март 2016 г. и 21.6% към декември 2016 г.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Към края на март 2017 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1925 млн. лева. Спрямо същия месец на 2016 г. (1585,1 млн. лева), те нарастват с 339.9 млн. лева (21.4%). В сравнение с края на декември 2016 г. (1810.8 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават със 114.2 млн. лева (6.3%).

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 212.6 млн. лева (17.2%) до 1447.8 млн. лева при 1235.2 млн. лева към март 2016 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 65.3 млн. лева (25.7%) до 319.5 млн. лева към март 2017 г. при 254.2 млн. лева към края на първото тримесечие на 2016 г. Спрямо декември 2016 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 60 млн. лева (4.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 33.6 млн. лева (11.7%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2017 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.2%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.6%). Към края на март 2016 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 77.9% и 16%, а към декември 2016 г. – 76.6% и 15.8%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 5

Към края на март 2017 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1113.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1102.3 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1061 млн. лева (96.2%), а към сектор Останал свят са 41.4 млн. лева (3.8%). Спрямо март 2016 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 300.3 млн. лева (39.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 8.6 млн. лева (26.3%). По институционални сектори към март 2017 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 149.3 млн. лева (47.1%) до 466.4 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 36.8 млн. лева (10.4%) до 390.1 млн. лева. Спрямо декември 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 64 млн. лева (6.4%) до 1061 млн. лева при 997 млн. лева към декември 2016, а към нерезиденти нарастват с 2.2 млн. лева (5.7%), съответно до размер 41.4 млн. лева при 39.1 млн. лева към декември 2016 г. По институционални сектори към март 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 26.8 млн. лева (6.1%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 33.1 млн. лева (9.3%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 6

Към края на март 2017 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (42.3%), Домакинствата и НТООД (35.4%) и Други ПФИ (9.4%). Техните дялове към март 2016 г. са съответно 40%, 44.5% и 2.4%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.8% от общия размер на собствения капитал към март 2017 г. при относителен дял 4.1% към края на март 2016 г. и 3.8% към декември 2016 г.

____________

1 В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

2 Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

3 Предварителни данни за март 2017 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

4 При БВП за 2017 г. – 95 256 млн. лева (прогноза на БНБ), и за 2016 г. – 92 634.7 млн. лева (данни на НСИ от 07.03.2017 г.).

5 Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

Прикачени файлове

Статистика на инвестиционните фондове, 19.05.2017 г. Изтегли PDF (399 KB)

Таблици Изтегли XLS (75 KB)