logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 юли 2020 г.

12:00 ч.

ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА1,2

Юни 2020 г.

През юни 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП)3 е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с юни 2019 г. и с май 2020 година.

Индексът ЛЕОНИА Плюс4 през юни 2020 г. e -0.68%. Спрямо юни 2019 г. той намалява с 0.23 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с май 2020 г. остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юни 2020 г. е 0.68%. Спрямо юни 2019 г. той се увеличава с 0.36 пр.п., а спрямо май 2020 г. – с 0.48 пр.п.

ГРАФИКА 1: ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Депозити

Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. се понижава с 0.15 пр.п. до -0.05%, а по тези в евро – с 0.01 пр.п. до 0.01%. В сравнение с май 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада незначително, а по тези в евро – с 0.01 пр.п.

Сектор Домакинства5. През юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.05 пр.п. до 0.10%, а по тези в евро – с 0.06 пр.п. до 0.09%. В сравнение с май 2020 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се повишават с 0.01 пр.п.

ГРАФИКА 2: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. остава почти без промяна на ниво от 0.01%, а по тези в евро нараства с 0.01 пр.п. до 0.02%. В сравнение с юни 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро остава почти без промяна на ниво от 0.14%.

ГРАФИКА 3: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

Сектор Домакинства5. През юни 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спрямо същия месец на 2019 г. намаляват с 0.01 пр.п. до 0.01%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.05 пр.п. до 0.20%, а по тези в евро – с 0.06 пр.п. до 0.16%. В сравнение с юни 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове нараства с 0.25 пр.п. до 0.31%, а по тези в евро – с 0.53 пр.п. до 0.60%.

ГРАФИКА 4: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

Кредити

Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. През юни 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2019 г. с 0.54 пр.п. до 3.26%, а по тези, договорени в евро – с 0.37 пр.п. до 2.65%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.49 пр.п. до 2.45%, а по тези, договорени в евро – с 1.15 пр.п. до 2.15%.

През юни 2020 г. спрямо май 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.47 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.14 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.10 пр.п., а по тези, договорени в евро, спада с 0.05 пр.п.

ГРАФИКА 5: КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

Сектор Домакинства5. През юни 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с юни 2019 г. с 0.19 пр.п. до 7.60%, а по тези в евро – с 0.32 пр.п. до 3.36%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.19 пр.п. до 2.91%, а по тези в евро се повишава с 0.12 пр.п. до 3.53%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове нараства с 0.38 пр.п. до 3.27%, а по другите кредити в евро спада с 0.96 пр.п. до 2.29%.

През юни 2020 г. спрямо май 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.77 пр.п., а при тези в евро се увеличава с 0.17 пр.п. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.05 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.03 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.52 пр.п., а по тези в евро – спада с 1.86 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. намалява с 0.67 пр.п. до 8.87%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.33 пр.п. до 3.69%. През юни 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2019 г. с 0.32 пр.п. до 3.16%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.16 пр.п. до 3.94%.

През юни 2020 г. в сравнение с май 2020 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 1.45 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.11 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.01 пр.п., а по тези в евро – с 0.10 пр.п.

ГРАФИКА 6: КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства5. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. нараства с 0.93 пр.п. до 14.87%, а по овърдрафта в евро се понижава с 0.89 пр.п. до 9.02%. През юни 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти7, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.65 пр.п. до 20.02%, а по тези в евро спада с 0.50 пр.п. до 16.95%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. намалява с 0.43 пр.п. до 6.95%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.76 пр.п. до 6.04%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.48 пр.п. до 3.30%, а по тези в евро – с 0.51 пр.п. до 4.45%. Средният лихвен процент по другите кредити5 в левове се повишава с 0.21 пр.п. до 3.48%, а по другите кредити в евро спада с 0.31 пр.п. до 4.04%.

ГРАФИКА 7: КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

Сектор Нефинансови предприятия. През юни 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.22 пр.п. до 2.79%, а по овърдрафта в евро – с 0.25 пр.п. до 2.30%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0.41 пр.п. до 3.06%, а по тези в евро – с 0.54 пр.п. до 2.65%.

ГРАФИКА 8: КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

____________

1 Пълният комплект от таблици за лихвената статистика на депозитите и кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства, както и методологическите бележки, се намират на интернет страницата на БНБ в рубрика Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика/Лихвена статистика. На база на постъпила допълнителна информация от банки е извършена ревизия на данните за кредитите за месец май 2020 година. Наличието на ревизия е указано в обяснителните бележки към съответните таблици с данни.

2 Измененията по-малки от 0.01 пр.п. се приемат за пренебрежими и не се посочват в текста на прессъобщението. Нивата на лихвените проценти между -0.0099% и 0.0099% също не се отбелязват, но са налични в приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

3 ОЛП за текущия месец е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

4 Справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности. Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс замени индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на основния лихвен процент.

5 Сектор Домакинства включва и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор Домакинства.

6 В показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

7 Кредитите по кредитни карти са включени в обхвата на инструмента овърдрафт.

Прикачени файлове

Лихвена статистика, 27.07.2020 г. Изтегли PDF (689 KB)

Таблици Изтегли XLS (47 KB)