logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 август 2017 г.

12:00 ч.

ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА1

Юли 2017 г.

През юли 2017 г. основният лихвен процент (ОЛП)2 е 0.00%. В сравнение с юли 2016 г. и с юни 2017 г. ОЛП запазва нивото си.

Индексът ЛЕОНИА Плюс3 през юли 2017 г. e -0.03%. Спрямо юли 2016 г. индексът СОФИБОР4 за срочност 1 месец се увеличава с 0.01 процентни пункта (пр.п.) до 0.03%, а този за 3 месеца намалява с 0.03 пр.п. до 0.10%.

Доходността до падеж на държавните ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 5 години, постигната на вторичния пазар, се понижава в сравнение с юли 2016 г. с 0.99 пр.п. до -0.13%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юли 2017 г. е 1.65%. Спрямо същия месец на 2016 г. той спада с 0.74 пр.п., а спрямо юни 2017 г. – с 0.05 пр.п.

ГРАФИКА 1: ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Депозити

Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юли 2017 г. в сравнение с юли 2016 г. намалява с 0.26 пр.п. до 0.15%, а по тези в евро – с 0.24 пр.п. до 0.19%. В сравнение с юни 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр. п., а по тези в евро се запазва непроменен.

Сектор Домакинства5. През юли 2017 г. спрямо юли 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.44 пр.п. до 0.40%, а по тези в евро – с 0.32 пр.п. до 0.32%. В сравнение с юни 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.04 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.02 пр.п.

ГРАФИКА 2: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2017 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спрямо юли 2016 г. се понижава с 0.03 пр.п. до 0.03%, а при овърнайт-депозитите в евро – с 0.02 пр.п. до 0.02%. Спрямо юли 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.40 пр.п. до 0.36%, а по тези в евро – с 0.30 пр.п. до 0.47%.

ГРАФИКА 3: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

Сектор Домакинства5. През юли 2017 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с юли 2016 г. намаляваа с 0.06 пр.п. до 0.03%. При депозитите с договорен матуритет в левове той се понижава с 0.73 пр.п. до 0.63%, а по тези в евро – с 0.62 пр.п. до 0.52%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.16 пр.п. до 0.09%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.14 пр.п. до 0.10%.

ГРАФИКА 4: ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

Кредити

Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2017 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2016 г. с 0.46 пр.п. до 4.06%, а по тези, договорени в евро – с 1.27 пр.п. до 2.93%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 1.16 пр.п. до 3.30%, а по тези, договорени в евро – с 1.84 пр.п. до 3.61%.

През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.19 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.68 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент намалява с 0.14 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.27 пр.п.

ГРАФИКА 5: КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

Сектор Домакинства5. През юли 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с юли 2016 г. с 0.70 пр.п. до 8.12%, а по тези в евро – с 1.48 пр.п. до 5.18%. При жилищните кредити в левове той спада с 1.00 пр.п. до 3.86%, а по жилищните кредити в евро – с 1.19 пр.п. до 4.34%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове намалява с 1.74 пр.п. до 2.12%, а по другите кредити в евро – с 0.22 пр.п. до 3.43%.

През юли 2017 г. спрямо юни 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.38 пр.п., а по тези в евро – с 0.15 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.06 пр.п., а при жилищните кредити в евро се увеличава с 0.42 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.14 пр.п., а при другите кредити в евро спада с 0.09 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. намалява с 0.57 пр.п. до 10.33%, а по кредитите за потребление в евро – с 1.58 пр.п. до 5.81%. През юли 2017 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юли 2016 г. с 1.06 пр.п. до 4.28%, а по жилищните кредити в евро – с 1.23 пр.п. до 4.79%.

През юли 2017 г. в сравнение с юни 2017 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0.74 пр.п., а по тези в евро – с 0.42 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.07 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.55 пр.п.

ГРАФИКА 6: КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства5. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2017 г. в сравнение с юли 2016 г. намалява с 0.15 пр.п. до 13.89%, а по овърдрафта в евро се повишава с 0.35 пр.п. до 9.31%. През юли 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти7, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.09 пр.п. до 18.30%, а по тези в евро се понижава с 0.11 пр.п. до 18.25%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.87 пр.п. до 8.30%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.59 пр.п. до 8.02%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.90 пр.п. до 4.93%, а при жилищните кредити в евро – с 0.75 пр.п. до 5.99%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се понижава с 2.88 пр.п. до 3.04%, а по другите кредити в евро – с 0.85 пр.п. до 5.13%.

ГРАФИКА 7: КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.54 пр.п. до 3.79%, а по овърдрафта в евро – с 0.43 пр.п. до 3.23%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.62 пр.п. до 4.24%, а по тези в евро – с 0.78 пр.п. до 4.14%.

ГРАФИКА 8: КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

____________

1 Данните са предварителни. Пълният комплект от таблици за лихвената статистика на депозитите и кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства, както и методологическите бележки, се намират на интернет страницата на БНБ в рубрика Статистика/ Парична и лихвена статистика/ Лихвена статистика/ Лихвена статистика. На база на постъпила допълнителна информация от банки е извършена ревизия на данните за кредитите за периода август 2013 г. - юни 2017 г. Ревизията е означена с буква “Р” в съответните таблици.

2 ОЛП за текущия месец е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

3 Справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности. Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс заменя индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на oсновния лихвен процент.

4 Фиксинг на котировките на необезпечени депозити в левове, предлагани на българския междубанков пазар. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности.

5 Сектор Домакинства включва и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор Домакинства.

6 В показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

7 Кредитите по кредитни карти са включени в обхвата на инструмент овърдрафт.

Прикачени файлове

Лихвена статистика, 25.08.2017 г. Изтегли PDF (538 KB)

Таблици Изтегли XLS (48 KB)