logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 септември 2020 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Юни 2020 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.760 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният размер се увеличава с 625.3 млн. лв. (7.7%) в сравнение с края на юни 2019 г. (8.135 млрд. лв.) и намалява с 15.1 млн. лв. (0.2%) спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. (8.775 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 201.2 млн. лв. (8.6%) – от 2.338 млрд. лв. към края на юни 2019 г. до 2.539 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на март 2020 г. (2.471 млрд. лв.) те нарастват с 67.7 млн. лв. (2.7%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2020 г. е 29% при 28.7% към края на второто тримесечие на 2019 г. и 28.2% в края на март 2020 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 424.2 млн. лв. (7.3%) – от 5.797 млрд. лв. към края на юни 2019 г. до 6.221 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и намаляват с 82.7 млн. лв. (1.3%) спрямо края на март 2020 г. (6.304 млрд. лева). Към края на юни 2020 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71% при 71.3% в края на второто тримесечие на 2019 г. и 71.8% към края на март 2020 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2020 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват със 163.9 млн. лв. (4.1%) до 4.161 млрд. лева. Спрямо края на юни 2019 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 191.1 млн. лв. (17.5%) до 1.282 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 82.3 млн. лв. (8.9%) до 1.010 млрд. лв., а депозитите намаляват със 116.7 млн. лв. (16.8%) до 579.3 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.5% при 49.1% към края на същото тримесечие на 2019 г., на акциите и другите форми на собственост – 14.6% при 13.4% към края на юни 2019 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.5% (11.4% към края на второто тримесечие на 2019 г.) и на депозитите – 6.6% при 8.6% към края на юни 2019 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на юни 2020 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41.6% при 40.2% към края на второто тримесечие на 2019 година. Активите в евро са 33.7% при 33.5% към края на юни 2019 година. Към края на второто тримесечие на 2020 г. активите в щатски долари са 3.5% при 3.8% към края на юни 2019 г., а в други валути – 21.2% при 22.5% към края на юни 2019 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 294.4 млн. лв. (7.8%) до 4.092 млрд. лв. при 3.798 млрд. лв. към края на юни 2019 година. Техният относителен дял е 46.7% към края на юни 2020 г. и остава без промяна спрямо края на същия месец на 2019 година. В края на второто тримесечие на 2020 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 206.9 млн. лв. (5.4%) до 4.004 млрд. лв. при 3.797 млрд. лв. към края на юни 2019 г., като относителният им дял към края на юни 2020 г. е 45.7% при 46.7% в края на юни 2019 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2020 г. са 8.760 млрд. лева. Собственият капитал е 2.446 млрд. лв. към края на юни 2020 г., като нараства със 178.6 млн. лв. (7.9%) спрямо края на юни 2019 г. (2.268 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2020 г. е 27.9% и остава без промяна спрямо края на същото тримесечие на 2019 година. Към края на юни 2020 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 252 млн. лв. (5.2%) до 5.117 млрд. лв. при 4.865 млрд. лв. към края на юни 2019 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.4% към юни 2020 г. при 59.8% към края на юни 2019 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.737 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2020 г. при 3.415 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2020 г. е 73% при 70.2% в края на второто тримесечие на 2019 година. Към края на юни 2020 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 296.8 млн. лв. (11.7%) до 2.835 млрд. лв. при 2.538 млрд. лв. към края на юни 2019 година6. Към края на второто тримесечие на 2020 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 55.4% при 52.2% към края на юни 2019 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2020 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 96.6 млн. лв. (13.5%) до 814.2 млн. лв. при 717.7 млн. лв. към края на юни 2019 г. и са 15.9% от застрахователните технически резерви при 14.8% към края на второто тримесечие на 2019 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 85 млн. лв. (67.7%) до 40.5 млн. лв. към края на юни 2020 г. при 125.5 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 0.8% в края на юни 2020 г. при 2.6% към края на юни 2019 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2020 г. намаляват с 69.5 млн. лв. (4.8%) до 1.380 млрд. лв. при 1.449 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2020 г. е 27% при 29.8% в края на юни 2019 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ5,7

Графика 5

____________

1 Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 09.09.2020 г. Изтегли PDF (891 KB)

Таблици Изтегли XLS (66 KB)