logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 септември 2019 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Юни 2019 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.135 млрд. лв. към края на юни 2019 година. Техният размер се увеличава с 532.4 млн. лв. (7%) в сравнение с края на юни 2018 г. (7.602 млрд. лв.) и със 184.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. (7.950 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 260 млн. лв. (12.5%) – от 2.078 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 2.338 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на март 2019 г. (2.254 млрд. лв.) те се увеличават с 84.1 млн. лв. (3.7%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2019 г. е 28.7% при 27.3% към края на второто тримесечие на 2018 г. и 28.3% в края на март 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 272.4 млн. лв. (4.9%) – от 5.525 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 5.797 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. и със 100.4 млн. лв. (1.8%) спрямо края на март 2019 г. (5.697 млрд. лева). Към края на юни 2019 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.3% при 72.7% в края на второто тримесечие на 2018 г. и 71.7% към края на март 2019 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2019 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 404.1 млн. лв. (11.2%) до 3.997 млрд. лева. Спрямо края на юни 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 85 млн. лв. (8.4%) до 1.091 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 135.5 млн. лв. (17.1%) до 927.3 млн.лв., а депозитите се увеличават с 68.1 млн. лв. (10.8%) до 696 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.1% при 47.3% към края на същото тримесечие на 2018 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.4% при 13.2% към края на юни 2018 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.4% при 10.4% към края на второто тримесечие на 2018 г. и на депозитите – 8.6% при 8.3% към края на юни 2018 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на юни 2019 г. основният им дял от общия размер на активите е 40.2% и остава без промяна спрямо края на второто тримесечие на 2018 година. Активите в евро са 33.5% при 30% към края на юни 2018 година. Към края на второто тримесечие на 2019 г. активите в щатски долари са 3.8% при 3.6% към края на юни 2018 г., а в други валути – 22.5% при 26.2% към края на юни 2018 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 148.1 млн. лв. (4.1%) до 3.798 млрд. лв. при 3.650 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният относителен дял е 46.7% към края на юни 2019 г. при 48% към края на същия месец на 2018 година. В края на второто тримесечие на 2019 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 214.4 млн. лв. (6%) до 3.797 млрд. лв. при 3.583 млрд. лв. към края на юни 2018 г., като относителният им дял към края на юни 2019 г. е 46.7% при 47.1% в края на юни 2018 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2019 г. са 8.135 млрд. лева. Собственият капитал е 2.268 млрд. лв. към края на юни 2019 г., като нараства с 267 млн. лв. (13.3%) спрямо края на юни 2018 г. (2.001 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2019 г. е 27.9% при 26.3% към края на същото тримесечие на 2018 година. Към края на юни 2019 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 441.3 млн. лв. (10%) до 4.865 млрд. лв. при 4.423 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният дял в размера на пасивите е 59.8% към юни 2019 г. при 58.2% към края на юни 2018 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.415 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2019 г. при 3.019 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2019 г. е 70.2% при 68.3% в края на второто тримесечие на 2018 година. Към края на юни 2019 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 279.8 млн. лв. (12.4%) до 2.538 млрд. лв. при 2.259 млрд. лв. към края на юни 2018 година6. Към края на второто тримесечие на 2019 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 52.2% при 51.1% към края на юни 2018 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2019 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 76.7 млн. лв. (12%) до 717.7 млн. лв. при 640.9 млн. лв. към края на юни 2018 г. и са 14.8% от застрахователните технически резерви при 14.5% към края на второто тримесечие на 2018 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 35.3 млн. лв. (39.1%) до 125.5 млн. лв. към края на юни 2019 г. при 90.3 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2.6% в края на юни 2019 г. при 2% към края на юни 2018 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 45.6 млн. лв. (3.2%) до 1.449 млрд. лв. при 1.404 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2019 г. е 29.8% при 31.7% в края на юни 2018 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ5,7

Графика 5

____________

1 Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества. На база на получена допълнителна информация от застрахователни дружества е извършена ревизия на данните за декември 2018 г., които са посочени в съответните таблици.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 09.09.2019 г. Изтегли PDF (895 KB)

Таблици Изтегли XLS (58 KB)