logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 март 2018 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Декември 2018 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.645 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният размер се увеличава с 347.7 млн. лв. (4.8%) в сравнение с края на декември 2017 г. (7.297 млрд. лв.), а намалява със 102.3 млн. лв. (1.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. (7.747 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 118.4 млн. лв. (5.8%) – от 2.034 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 2.153 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на септември 2018 г. (2.128 млрд. лв.) те се увеличават с 24.2 млн. лв. (1.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2018 г. е 28.2% при 27.9% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 27.5% в края на септември 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 229.4 млн. лв. (4.4%) – от 5.263 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 5.492 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г., а намаляват със 126.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на септември 2018 г. (5.619 млрд. лева). Към края на декември 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.8% при 72.1% в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 72.5% към края на септември 2018 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база намаляват с 10.6 млн. лв. (0.3%) до 3.751 млрд. лева. Спрямо края на декември 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 109.7 млн. лв. (11.6%) до 1.052 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 111.6 млн. лв. (14.8%) до 864 млн.лв., а депозитите се понижават с 16.9 млн. лв. (2.5%) до 664.7 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.1% при 51.5% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.8% при 12.9% към края на декември 2017 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.3% при 10.3% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и на депозитите – 8.7% при 9.3% към края на декември 2017 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 42.5% от общия размер на активите към края на декември 2018 г. при 40.3% към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 31.3% при 30.7% към края на декември 2017 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. активите в щатски долари са 3.9% при 3.5% към края на декември 2017 г., а в други валути – 22.4% при 25.4% към края на декември 2017 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 190.9 млн. лв. (5.2%) до 3.849 млрд. лв. при 3.658 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният относителен дял е 50.3% към края на декември 2018 г. при 50.1% към края на същия месец на 2017 година. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 68.1 млн. лв. (2.1%) до 3.379 млрд. лв. при 3.311 млрд. лв. към края на декември 2017 г., като относителният им дял към края на декември 2018 г. е 44.2% при 45.4% в края на декември 2017 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. са 7.645 млрд. лева. Собственият капитал е 2.175 млрд. лв. към края на декември 2018 г., като намалява с 14.9 млн. лв. (0.7%) спрямо края на декември 2017 г. (2.190 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е 28.5% при 30% към края на същото тримесечие на 2017 година. Към края на декември 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 360.9 млн. лв. (8.5%) до 4.613 млрд. лв., при 4.252 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 60.3% към декември 2018 г. при 58.3% към края на декември 2017 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.178 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. при 2.835 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2018 г. е 68.9% при 66.7% в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Към края на декември 2018 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 215.1 млн. лв. (10%) до 2.358 млрд. лв. при 2.143 млрд. лв. към края на декември 2017 година6. Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 51.1% при 50.4% към края на декември 2017 година. На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 106.6 млн. лв. (18.3%) до 687.4 млн. лв. при 580.9 млн. лв. към края на декември 2017 г. и са 14.9% от застрахователните технически резерви при 13.7% към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 15.4 млн. лв. (18.2%) до 99.8 млн. лв. към края на декември 2018 г. при 84.4 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2.2% в края на декември 2018 г. при 2% към края на декември 2017 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. нарастват със 17.1 млн. лв. (1.2%) до 1.434 млрд. лв. при 1.417 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2018 г. е 31.1% при 33.3% в края на декември 2017 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ7

Графика 5

____________

1 Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 11.03.2019 г. Изтегли PDF (911 KB)

Таблици Изтегли XLS (57 KB)