logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 септември 2018 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Юни 2018 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.602 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният размер се увеличава с 320.5 млн. лв. (4.4%) в сравнение с края на юни 2017 г. (7.282 млрд. лв.) и намалява със 119.8 млн. лв. (1.6%) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. (7.722 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 141.9 млн. лв. (7.3%) – от 1.936 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 2.078 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на март 2018 г. (2.033 млрд. лв.) те се увеличават с 44.8 млн. лв. (2.2%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2018 г. е 27.3% при 26.6% към края на второто тримесечие на 2017 г. и 26.3% в края на март 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават със 178.6 млн. лв. (3.3%) – от 5.346 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 5.525 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и намаляват със 164.6 млн. лв. (2.9%) спрямо края на март 2018 г. (5.689 млрд. лева). Към края на юни 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.7% при 73.4% в края на второто тримесечие на 2017 г. и 73.7% към края на март 2018 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 94.9 млн. лв. (2.7%) до 3.592 млрд. лева. Спрямо края на юни 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 103.1 млн. лв. (11.4%) до 1.006 млрд. лв., средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 54.7 млн. лв. (7.4%) до 791.9 млн.лв., а депозитите се понижават с 84.5 млн. лв. (11.9%) до 627.9 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.3% при 48% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.2% при 12.4% към края на юни 2017 г., на вземанията от застрахователни операции – 10.4% при 10.1% към края на второто тримесечие на 2017 г. и на депозитите – 8.3% при 9.8% към края на юни 2017 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 40.2% от общия размер на активите към края на юни 2018 г. при 37.8% към края на второто тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 30% при 29.7% към края на юни 2017 година. Към края на второто тримесечие 2018 г. активите в щатски долари са 3.6% при 3.4% към края на юни 2017 г., а в други валути – 26.2% при 29% към края на юни 2017 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 212.4 млн. лв. (6.2%) до 3.650 млрд. лв. при 3.437 млрд. лв. към края на юни 2017 година. Техният относителен дял е 48% към края на юни 2018 г. при 47.2% към края на същия месец на 2017 година. В края на второто тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 68.2 млн. лв. (1.9%) до 3.583 млрд. лв. при 3.515 млрд. лв. към края на юни 2017 г., като относителният им дял към края на юни 2018 г. е 47.1% при 48.3% в края на юни 2017 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г. са 7.602 млрд. лева. Собственият капитал е 2.008 млрд. лв. към края на юни 2018 г., като се повишава с 10.8 млн. лв. (0.5%) спрямо края на юни 2017 г. (1.997 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2018 г. е 26.4% при 27.4% към края на същото тримесечие на 2017 година. Към края на юни 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 261.7 млн. лв. (6.3%) до 4.422 млрд. лв., при 4.161 млрд. лв. към края на юни 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.2% към юни 2018 г. при 57.1% към края на юни 2017 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.018 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2018 г. при 2.722 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2018 г. е 68.3% при 65.4% в края на второто тримесечие на 2017 година. Към края на юни 2018 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават със 185.4 млн. лв. (8.9%) до 2.258 млрд. лв. при 2.072 млрд. лв. към края на юни 2017 година6. Към края на второто тримесечие на 2018 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 51.1% при 49.8% към края на юни 2017 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2018 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 100.6 млн. лв. (18.6%) до 640.9 млн. лв. при 540.3 млн. лв. към края на юни 2017 г. и са 14.5% от застрахователните технически резерви при 13% към края на второто тримесечие на 2017 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват със 7.6 млн. лв. (9.2%) до 90.3 млн. лв. към края на юни 2018 г. при 82.7 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на юни 2018 г. и остава без промяна спрямо края на юни 2017 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2018 г. намаляват с 35.1 млн. лв. (2.4%) до 1.404 млрд. лв. при 1.439 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2018 г. е 31.7% при 34.6% в края на юни 2017 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ7

Графика 5

____________

1 Данните са предварителни. Вследствие на получена допълнителна информация от застрахователни дружества са извършени ревизии на данните за март 2018 г., които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 10.09.2018 г. Изтегли PDF (438 KB)

Таблици Изтегли XLS (56 KB)