logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 юни 2018 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Март 2018 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.722 млрд. лв. към края на март 2018 година. Техният размер се увеличава с 461.3 млн. лв. (6.4%) в сравнение с края на март 2017 г. (7.261 млрд. лв.) и с 425 млн. лв. (5.8%) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. (7.297 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 126.5 млн. лв. (6.6%) – от 1.906 млрд. лв. към края на март 2017 г. до 2.033 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на декември 2017 г. (2.034 млрд. лв.) те намаляват с 1.4 млн. лв. (0.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2018 г. е 26.3% като остава непроменен спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. при 27.9% в края на декември 2017 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 334.8 млн. лв. (6.3%) – от 5.355 млрд. лв. към края на март 2017 г. до 5.689 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и с 426.4 млн. лв. (8.1%) спрямо края на декември 2017 г. (5.263 млрд. лева). Към края на март 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73.7% като остава непроменен спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. и 72.1% към края на декември 2017 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 384.4 млн. лв. (11.2%) до 3.813 млрд. лева. Спрямо края на март 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 86.7 млн. лв. (9.9%) до 966.2 млн. лв., средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 35.7 млн. лв. (5.3%) до 706.9 млн.лв., а депозитите се понижават със 135.7 млн. лв. (17.1%) до 657.1 млн. лева. В края на първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.4% при 47.2% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 12.5% при 12.1% към края на март 2017 г., на вземанията от застрахователни операции – 9.2% като остава без промяна спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. и на депозитите – 8.5% при 10.9% към края на март 2017 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 38% от общия размер на активите към края на март 2018 г. при 36.7% към края на първото тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 28.8% при 29.3% към края на март 2017 година. Към края на първото тримесечие 2018 г. активите в щатски долари са 3.7% при 3.8% към края на март 2017 г., а в други валути – 29.4% при 30.1% към края на март 2017 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 193.3 млн. лв. (5.7%) до 3.563 млрд. лв. при 3.370 млрд. лв. към края на март 2017 година. Техният относителен дял е 46.1% към края на март 2018 г. при 46.4% към края на същия месец на 2017 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 289.1 млн. лв. (8.2%) до 3.814 млрд. лв. при 3.525 млрд. лв. към края на март 2017 г., като относителният им дял към края на март 2018 г. е 49.4% при 48.5% в края на март 2017 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2018 г. са 7.722 млрд. лева. Собственият капитал е 2.246 млрд. лв. към края на март 2018 г., като се повишава със 131.3 млн. лв. (6.2%) спрямо края на март 2017 г. (2.114 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на 2018 г. е 29.1% и остава без промяна спрямо края на същото тримесечие на 2017 година. Към края на март 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 307.5 млн. лв. (7.6%) до 4.342 млрд. лв., при 4.035 млрд. лв. към края на март 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 56.2% към март 2018 г. при 55.6% към края на март 2017 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 2.918 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2018 г. при 2.653 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2018 г. е 67.2% при 65.8% в края на първото тримесечие на 2017 година. Към края на март 2018 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават със 166.1 млн. лв. (8.2%) до 2.196 млрд. лв. при 2.030 млрд. лв. към края на март 2017 година6. Към края на първото тримесечие на 2018 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 50.6% при 50.3% към края на март 2017 година. На годишна база към края на първото тримесечие на 2018 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 89.7 млн. лв. (17.4%) до 605.6 млн. лв. при 515.9 млн. лв. към края на март 2017 г. и са 13.9% от застрахователните технически резерви при 12.8% към края на първото тримесечие на 2017 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 5.8 млн. лв. (7.1%) до 87.6 млн. лв. към края на март 2018 г. при 81.8 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на март 2018 г. и остава без промяна спрямо края на март 2017 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на първото тримесечие на 2018 г. се увеличават с 42.5 млн. лв. (3.1%) до 1.424 млрд. лв. при 1.382 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2018 г. е 32.8% при 34.2% в края на март 2017 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ5,7

Графика 5

____________

1 Данните са предварителни. Вследствие на получена допълнителна информация от застрахователни дружества са извършени ревизии на данните за декември 2017 г., които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 08.06.2018 г. Изтегли PDF (441 KB)

Таблици Изтегли XLS (58 KB)