logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 март 2018 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Декември 2017 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.297 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният размер се увеличава с 678.9 млн. лв. (10.3%) в сравнение с края на декември 2016 г. (6.618 млрд. лв.) и намалява със 174.6 млн. лв. (2.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. (7.472 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 202.7 млн. лв. (11.1%) – от 1.831 млрд. лв. към края на декември 2016 г. до 2.034 млрд. лв. към края на същия месец на 2017 година. Спрямо края на септември 2017 г. (1.982 млрд. лв.) те се увеличават с 51.7 млн. лв. (2.6%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2017 г. е 27.9% при 27.7% към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и 26.5% в края на септември 2017 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 476.2 млн. лв. (9.9%) – от 4.787 млрд. лв. към края на декември 2016 г. до 5.263 млрд. лв. към края на същия месец на 2017 г. и намаляват с 226.4 млн. лв. (4.1%) спрямо края на септември 2017 г. (5.489 млрд. лева). Към края на декември 2017 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.1% при 72.3% в края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и 73.5% към края на септември 2017 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2017 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 313.9 млн. лв. (9.1%) до 3.762 млрд. лева. Спрямо края на декември 2016 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 120.5 млн. лв. (14.7%) до 942.7 млн. лв., средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 113.1 млн. лв. (17.7%) до 752.5 млн.лв., депозитите се понижават със 73.2 млн. лв. (9.7%) до 681.7 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 51.5% при 52.1% към края на същото тримесечие на 2016 г., на акциите и другите форми на собственост – 12.9% при 12.4% към края на декември 2016 г., на вземанията от застрахователни операции – 10.3% при 9.7% към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и на депозитите – 9.3% при 11.4% към края на декември 2016 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 40.3% от общия размер на активите към края на декември 2017 г. при 37.9% към края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Активите в евро са 30.7% при 33.1% към края на декември 2016 година. Към края на четвъртото тримесечие 2017 г. активите в щатски долари са 3.5% при 4.3% към края на декември 2016 г., а в други валути – 25.4% при 24.6% към края на декември 2016 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, на годишна база към края на декември 2017 г. инвестициите в България се увеличават с 328.9 млн. лв. (9.9%) до 3.658 млрд. лв. при 3.329 млрд. лв. към края на декември 2016 година. Техният относителен дял е 50.1% към края на декември 2017 г. при 50.3% към края на същия месец на 2016 година. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 356.9 млн. лв. (12.1%) до 3.311 млрд. лв. при 2.954 млрд. лв. към края на декември 2016 г., като относителният им дял към края на декември 2017 г. е 45.4% при 44.6% в края на декември 2016 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2017 г. са 7.297 млрд. лева. Собственият капитал е 2.190 млрд. лв. към края на декември 2017 г., като се повишава със 174.7 млн. лв. (8.7%) спрямо края на декември 2016 г. (2.015 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. е 30% при 30.5% към края на същото тримесечие на 2016 година. Към края на декември 2017 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 328.8 млн. лв. (8.4%) до 4.252 млрд. лв., при 3.923 млрд. лв. към края на декември 2016 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.3% към декември 2017 г. при 59.3% към края на декември 2016 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 2.835 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. при 2.603 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2016 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2017 г. е 66.7% при 66.4% в края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Към края на декември 2017 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават със 177 млн. лв. (9%) до 2.143 млрд. лв. при 1.966 млрд. лв. към края на декември 2016 година6. Към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 50.4% при 50.1% към края на декември 2016 година. На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 49.8 млн. лв. (9.4%) до 580.9 млн. лв. при 531 млн. лв. към края на декември 2016 г. и са 13.7% от застрахователните технически резерви при 13.5% към края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 6.3 млн. лв. (8%) до 84.4 млн. лв. към края на декември 2017 г. при 78.1 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на декември 2017 г. при 2% към края на декември 2016 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 97.1 млн. лв. (7.4%) до 1.417 млрд. лв. при 1.320 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2016 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2017 г. е 33.3% при 33.6% в края на декември 2016 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ5,7

Графика 5

____________

1 Данните са предварителни. Вследствие на получена допълнителна информация от застрахователни дружества са извършени ревизии на данните за септември 2017 г., които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 12.03.2018 г. Изтегли PDF (434 KB)

Таблици Изтегли XLS (58 KB)