logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.07.2020 г.

12:00 ч.

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ

Май 2020 г.

Брутният външен дълг1 в края на май 2020 г. е 33 974.9 млн. евро (59.9% от БВП2), което е с 96.5 млн. евро (0.3%) по-малко в сравнение с края на 2019 г. (34 071.3 млн. евро, 56.2% от БВП). Дългът намалява с 330.2 млн. евро (1%) спрямо май 2019 г. (34 305.1 млн. евро, 56.5% от БВП).

В края на май 2020 г. дългосрочните задължения са 26 093.4 млн. евро (76.8% от брутния дълг, 46% от БВП), като нарастват с 446.4 млн. евро (1.7%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75.3% от дълга, 42.3% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава със 140.9 млн. евро (0.5%) спрямо май 2019 г. (25 952.5 млн. евро, 42.8% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7881.5 млн. евро (23.2% от брутния дълг, 13.9% от БВП) и намаляват с 542.8 млн. евро (6.4%) спрямо края на 2019 г. (8424.3 млн. евро, 24.7% от дълга, 13.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява с 471.1 млн. евро (5.6%) спрямо май 2019 г. (8352.6 млн. евро, 13.8% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на май 2020 г. е 5741.8 млн. евро (10.1% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 314.3 млн. евро (5.8%). Външните задължения на сектора се повишават с 335.2 млн. евро (6.2%) спрямо май 2019 г. (5406.6 млн. евро, 8.9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4369.7 млн. евро (7.7% от БВП). Те се понижават с 531.7 млн. евро (10.8%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 205.3 млн. евро (4.5%) спрямо май 2019 г. (4575 млн. евро, 7.5% от БВП).

Външните задължения на Други сектори4 са 10 552.5 млн. евро (18.6% от БВП). Те нарастват с 38.6 млн. евро (0.4%) спрямо края на 2019 г. (10 513.8 млн. евро, 17.3% от БВП). Дългът на сектора намалява с 253.5 млн. евро (2.3%) спрямо май 2019 г. (10 806 млн. евро, 17.8% от БВП).

В края на май 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране4 е 13 310.8 млн. евро (23.5% от БВП), което е с 82.3 млн. евро (0.6%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 228.5 млн. евро, 21.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се понижава с 206.7 млн. евро (1.5%) спрямо май 2019 г. (13 517.5 млн. евро, 22.3% от БВП).

През януари – май 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1857.9 млн. евро (3.3% от БВП), при 2827.6 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – май 2019 г. От тях 482.3 млн. евро (26% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 496.7 млн. евро (26.7%) за сектор Банки, 338.3 млн. евро (18.2%) за Други сектори4, а 540.6 млн. евро (29.1%) са вътрешнофирмено кредитиране4.

През януари – май 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2215.5 млн. евро (3.9% от БВП) при 2589.1 млн. евро (4.3% от БВП) за януари – май 2019 г.

Нетният външен дълг5 в края на май 2020 г. е отрицателен в размер на 3735.1 млн. евро (6.6% от БВП), като намалява с 1574 млн. евро (72.8%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2161.1 млн. евро, 3.6% от БВП). Понижението се дължи както на увеличението на брутните външни активи с 1477.6 млн. евро (4.1%), така и на намалението на брутния външен дълг с 96.5 млн. евро (0.3%). Нетният външен дълг намалява с 2333 млн. евро (166.4%) спрямо май 2019 г. (отрицателна стойност от 1402.1 млн. евро, 2.3% от БВП).

____________

1 Предварителни данни. Данните за април 2020 г. са ревизирани. Съгласно методологическите бележки, с отчета за юни 2020 г. ще бъдат направени ревизии на данните за април – май 2020 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg, секция Статистика/Външен сектор/Брутен външен дълг).

2 При БВП в размер на 56 758 млн. евро за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

3 При спазване на резидентния принцип.

4 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

5 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

Прикачени файлове

Брутен външен дълг, 29.07.2020 г. Изтегли PDF (421 KB)

Таблици Изтегли XLS (111 KB)