logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26.06.2020 г.

12:00 ч.

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ

Април 2020 г.

Брутният външен дълг1 в края на април 2020 г. е 34 172.9 млн. евро (52.6% от БВП2), което е със 101.6 млн. евро (0.3%) повече в сравнение с края на 2019 г. (34 071.3 млн. евро, 56.2% от БВП). Дългът намалява с 295.6 млн. евро (0.9%) спрямо април 2019 г. (34 468.6 млн. евро, 56.8% от БВП).

В края на април 2020 г. дългосрочните задължения са 26 123.2 млн. евро (76.4% от брутния дълг, 40.2% от БВП), като нарастват с 476.2 млн. евро (1.9%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75.3% от дълга, 42.3% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава с 209.8 млн. евро (0.8%) спрямо април 2019 г. (25 913.3 млн. евро, 42.7% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8049.8 млн. евро (23.6% от брутния дълг, 12.4% от БВП) и намаляват с 374.5 млн. евро (4.4%) спрямо края на 2019 г. (8424.3 млн. евро, 24.7% от дълга, 13.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява с 505.5 млн. евро (5.9%) спрямо април 2019 г. (8555.2 млн. евро, 14.1% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на април 2020 г. е 5786 млн. евро (8.9% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 358.4 млн. евро (6.6%). Външните задължения на сектора се повишават с 404.7 млн. евро (7.5%) спрямо април 2019 г. (5381.3 млн. евро, 8.9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4560.5 млн. евро (7% от БВП). Те се понижават с 340.9 млн. евро (7%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 207 млн. евро (4.3%) спрямо април 2019 г. (4767.5 млн. евро, 7.9% от БВП).

Външните задължения на Други сектори4 са 10 525.6 млн. евро (16.2% от БВП). Те нарастват с 11.7 млн. евро (0.1%) спрямо края на 2019 г. (10 513.8 млн. евро, 17.3% от БВП). Дългът на сектора намалява с 306.2 млн. евро (2.8%) спрямо април 2019 г. (10 831.8 млн. евро, 17.9% от БВП).

В края на април 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране4 е 13 300.9 млн. евро (20.5% от БВП), което е със 72.4 млн. евро (0.5%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 228.5 млн. евро, 21.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се понижава със 187.1 млн. евро (1.4%) спрямо април 2019 г. (13 488 млн. евро, 22.2% от БВП).

През януари – април 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1703.3 млн. евро (2.6% от БВП), при 2428.8 млн. евро (4% от БВП) за януари – април 2019 г. От тях 481.3 млн. евро (28.3% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 496.7 млн. евро (29.2%) за сектор Банки, 296.8 млн. евро (17.4%) за Други сектори4, а 428.5 млн. евро (25.2%) са вътрешнофирмено кредитиране4.

През януари – април 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1837.7 млн. евро (2.8% от БВП) при 1932.4 млн. евро (3.2% от БВП) за януари – април 2019 г.

Нетният външен дълг5 в края на април 2020 г. е отрицателен в размер на 3505.2 млн. евро (5.4% от БВП), като намалява с 1344.1 млн. евро (62.2%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2161.1 млн. евро, 3.6% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1445.7 млн. евро, 4%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (със 101.6 млн. евро, 0.3%). Нетният външен дълг намалява с 2129.4 млн. евро (154.8%) спрямо април 2019 г. (отрицателна стойност от 1375.8 млн. евро, 2.3% от БВП).

____________

1 Предварителни данни. Данните за януари – март 2020 г. са ревизирани. Съгласно методологическите бележки, с отчета за май 2020 г. ще бъдат направени ревизии на данните за април 2020 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg, секция Статистика/Външен сектор/Брутен външен дълг).

2 При БВП в размер на 64 998 млн. евро за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

3 При спазване на резидентния принцип.

4 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

5 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

Прикачени файлове

Брутен външен дълг, 26.06.2020 г. Изтегли PDF (348 KB)

Таблици Изтегли XLS (111 KB)