logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2020 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Март 2020 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 88.8 млн. евро при излишък от 16.5 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 887.6 млн. евро (1.4% от БВП2) при излишък от 423.2 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – март 2019 г.

За март 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 40 млн. евро при дефицит от 25.2 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 501.6 млн. евро (0.8% от БВП) при излишък от 229.9 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2019 г.

Търговското салдо за март 2020 г. е отрицателно в размер на 170.9 млн. евро при дефицит от 135.4 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 338.1 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 347.1 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки е 2247.4 млн. евро за март 2020 г., като намалява със 140.3 млн. евро (5.9%) в сравнение с този за март 2019 г. (2387.6 млн. евро). За януари – март 2020 г. износът е 7031.5 млн. евро (10.8% от БВП), като нараства със 7.8 млн. евро (0.1%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (7023.7 млн. евро, 11.6% от БВП). Износът за януари – март 2019 г. нараства на годишна база с 9.6%.

Вносът на стоки за март 2020 г. е 2418.2 млн. евро, като намалява със 104.7 млн. евро (4.2%) спрямо март 2019 г. (2523 млн. евро). За януари – март 2020 г. вносът е 7369.6 млн. евро (11.3% от БВП), като намалява с 1.3 млн. евро (0.02%) спрямо същия период на 2019 г. (7370.9 млн. евро, 12.1% от БВП). Вносът за януари – март 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 144 млн. евро при положително салдо от 134.9 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. салдото е положително в размер на 463.3 млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо от 394 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – март 2019 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 62.1 млн. евро при отрицателно салдо от 112.9 млн. евро за март 2019 г.3 За януари – март 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 181.9 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 369.8 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – март 2019 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 48.9 млн. евро при положително салдо от 88.1 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. салдото е положително в размер на 558.3 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 552.9 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2019 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 128.8 млн. евро при положителна стойност от 41.7 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. капиталовата сметка е положителна – 386 млн. евро (0.6% от БВП), при положителна стойност от 193.3 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – март 2019 г.

Финансовата сметка за март 2020 г. е положителна в размер на 103.2 млн. евро при положителна стойност от 49.9 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. финансовата сметка е положителна – 448.6 млн. евро (0.7% от БВП), при положителна стойност от 441.7 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е положително в размер на 7.3 млн. евро при отрицателно салдо от 49.2 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 249.3 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателно салдо от 94.5 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Преките инвестиции – активи се понижават с 14.9 млн. евро при увеличение с 202 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те нарастват с 2.1 млн. евро при повишение със 162.2 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2019 г.

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 22.2 млн. евро при повишение с 251.2 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те нарастват с 251.4 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение с 256.7 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 2.1 млн. евро за март 2020 г., при повишение със 106.9 млн. евро за март 2019 г.4 За януари – март 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 254.4 млн. евро (при увеличение със 148.6 млн. евро за януари – март 2019 г.).

Преките инвестиции в чужбина за март 2020 г. нарастват с 5.2 млн. евро, при увеличение с 57.7 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. преките инвестиции в чужбина нарастват с 5.2 млн. евро (при повишение с 54.1 млн. евро за януари – март 2019 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – март 2020 г.) към прессъобщението за платежния баланс, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 327.5 млн. евро при положителна стойност от 221.4 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. салдото е положително в размер на 529.6 млн. евро (0.8% от БВП) при положително салдо от 256.6 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции – активи за март 2020 г. нарастват с 225.6 млн. евро при увеличение със 102.1 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те нарастват с 484.3 млн. евро (0.7% от БВП) при увеличение със 145.7 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за март 2020 г. се понижават със 101.9 млн. евро при намаление със 119.2 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 45.3 млн. евро (0.1% от БВП) при намаление със 110.9 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 1978.3 млн. евро при отрицателно салдо от 353.1 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 1376.5 млн. евро (2.1% от БВП) при положително салдо от 441.3 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – март 2019 г.

Други инвестиции – активи намаляват с 2010.8 млн. евро при понижение със 112.7 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те се понижават с 1653.1 млн. евро (2.5% от БВП) при увеличение със 727.9 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Други инвестиции – пасиви за март 2020 г. се понижават с 32.4 млн. евро при увеличение с 240.4 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те намаляват с 276.6 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение с 286.5 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2019 г.

Резервните активи на БНБ5 се повишават с 1765.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 231.5 млн. евро за март 2019 г. За януари – март 2020 г. те нарастват с 1538 млн. евро (2.4% от БВП) при понижение със 133.2 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 14.5 млн. евро при положителна стойност от 33.4 млн. евро за март 2019 г. По предварителни данни за януари – март 2020 г. статията е отрицателна в размер на 439.1 млн. евро (0.7% от БВП) при положителна стойност от 18.5 млн. евро (0.03% от БВП) за същия период на 2019 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за януари – февруари 2020 г. са ревизирани. С отчета за април 2020 г. ще бъдат направени ревизии на данните за януари – март 2020 г.

2 При БВП в размер на 64 998 млн. евро за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – март 2019 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 20.05.2019 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

5 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 18.05.2020 г. Изтегли PDF (446 KB)

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLSX (31 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (137 KB)