logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 март 2020 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Януари 2020 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 158.1 млн. евро (0.2% от БВП2) при излишък от 68.4 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

За януари 2020 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 115.2 млн. евро (0.2% от БВП) при излишък от 7.6 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2019 г.

Търговското салдо за януари 2020 г. е отрицателно в размер на 42.2 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 34.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Износът на стоки е 2513.1 млн. евро (3.9% от БВП) за януари 2020 г., като нараства със 185.1 млн. евро (8%) в сравнение с този за януари 2019 г. (2328 млн. евро, 3.8% от БВП). Износът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%.

Вносът на стоки за януари 2020 г. е 2555.2 млн. евро (3.9% от БВП), като нараства със 192.7 млн. евро (8.2%) спрямо януари 2019 г. (2362.6 млн. евро, 3.9% от БВП). Вносът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Салдото по услугите е положително в размер на 142.2 млн. евро (0.2% от БВП) при положително салдо от 138.8 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 6.8 млн. евро (0.01% от БВП) при отрицателно салдо от 128.5 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 г.3

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 8.3 млн. евро (0.01% от БВП) при положително салдо от 31.9 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 43 млн. евро (0.1% от БВП) при положителна стойност от 60.8 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Финансовата сметка за януари 2020 г. е положителна в размер на 61.4 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателна стойност от 124.2 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 12.5 млн. евро (0.02% от БВП) при положително салдо от 142.6 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 г.

Преките инвестиции – активи се повишават със 7 млн. евро (0.01% от БВП) при намаление със 70.8 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 19.5 млн. евро (0.03% от БВП) при понижение с 213.4 млн. евро (0.4% от БВП) за януари 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 15 млн. евро за януари 2020 г., при понижение със 164.1 млн. евро за януари 2019 г.4

Преките инвестиции в чужбина за януари 2020 г. нарастват с 2.5 млн. евро, при намаление с 21.5 млн. евро за януари 2019 г.

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари 2020 г.) към прессъобщението за платежния баланс, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 235.6 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателна стойност от 41 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Портфейлните инвестиции – активи за януари 2020 г. нарастват с 304.4 млн. евро (0.5% от БВП) при намаление с 31.9 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за януари 2020 г. се повишават с 68.9 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение с 9.1 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2019 г.

Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 181.7 млн. евро (0.3% от БВП) при положително салдо от 525.2 млн. евро (0.9% от БВП) за януари 2019 г.

Други инвестиции – активи нарастват със 159.7 млн. евро (0.2% от БВП) при повишение с 524 млн. евро (0.9% от БВП) за януари 2019 г.

Други инвестиции – пасиви за януари 2020 г. се понижават с 22 млн. евро (0.03% от БВП) при намаление с 1.3 млн. евро (0.002% от БВП) за януари 2019 г.

Резервните активи на БНБ5 се понижават с 361.6 млн. евро (0.6% от БВП) през отчетния месец при намаление със 715.2 млн. евро (1.2% от БВП) за януари 2019 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 96.8 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателна стойност от 192.6 млн. евро (0.3% от БВП) за януари 2019 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за януари 2018 г. – декември 2019 г. са ревизирани. С отчета за февруари 2020 г. ще бъдат направени ревизии на данните за януари 2020 г.

2 При БВП в размер на 64 998 млн. евро за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари 2019 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 22.03.2019 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

5 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 20.03.2020 г. Изтегли PDF (371 KB)

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLS (60 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (138 KB)