logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2017 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Март 2017 г.

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 200.4 млн. евро при излишък от 499.9 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 212.9 млн. евро (0.4% от БВП2) при излишък от 780 млн. евро (1.6% от БВП) за януари – март 2016 г.

За март 2017 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 253.6 млн. евро, при излишък от 131 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 59.9 млн. евро (0.1% от БВП) при излишък от 218.7 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – март 2016 г.

Търговското салдо за март 2017 г. е отрицателно в размер на 343 млн. евро при дефицит от 221.1 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 653.6 млн. евро (1.3% от БВП) при дефицит от 355.5 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2016 г.3

Износът на стоки е 2240.9 млн. евро за март 2017 г., като се повишава с 442.8 млн. евро (24.6%) в сравнение с този за март 2016 г. (1798.1 млн. евро). За януари – март 2017 г. износът е 6039.7 млн. евро (12.4% от БВП), като нараства с 907.4 млн. евро (17.7%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (5132.3 млн. евро, 10.8% от БВП). Износът за януари – март 2016 г. намалява на годишна база с 2.1%.

Вносът на стоки за март 2017 г. е 2583.9 млн. евро, като нараства с 564.7 млн. евро (28%) спрямо март 2016 г. (2019.2 млн. евро). За януари – март 2017 г. вносът е 6693.4 млн. евро (13.7% от БВП), като се увеличава с 1205.6 млн. евро (22%) спрямо същия период на 2016 г. (5487.8 млн. евро, 11.6% от БВП). Вносът за януари – март 2016 г. намалява на годишна база с 6.4%.

Салдото по услугите е положително в размер на 37.2 млн. евро при положително салдо от 118.4 млн. за март 2016 г. За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 239.8 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 395.9 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – март 2016 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за март 2017 г. е положително в размер на 7.5 млн. евро при отрицателно салдо от 93.7 млн. евро за март 2016 г.4 За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 9.6 млн. евро (0.02% от БВП) при отрицателно салдо от 319.7 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 44.7 млн. евро при положително салдо от 327.4 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 464.1 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 498 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 53.2 млн. евро при положителна стойност от 368.9 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. капиталовата сметка е положителна – 152.9 млн. евро (0.3% от БВП), при положителна стойност от 561.3 млн. евро (1.2% от БВП) за януари – март 2016 г.

Финансовата сметка за март 2017 г. е положителна в размер на 137.2 млн. евро при положителна стойност от 490.7 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. финансовата сметка е положителна – 766.6 млн. евро (1.6% от БВП), при положителна стойност от 1080.4 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 221 млн. евро при отрицателно салдо от 57.4 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 123.6 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 205.2 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2016 г.

Преките инвестиции – активи се увеличават със 183.4 млн. евро при увеличение с 8.7 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те се увеличават със 151.5 млн. евро (0.3% от БВП) при ръст от 36.2 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 37.6 млн. евро при увеличение с 66 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те нарастват с 27.8 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение с 241.4 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – март 2016 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 206.2 млн. евро за март 2017 г., при 55.5 млн. евро за март 2016 г.5. Намалението се формира от подстатия Дългови инструменти (с 222.6 млн. евро), като основно се дължи на предоставен от местно лице заем към прекия инвеститор в чужбина6. За януари – март 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са отрицателни в размер на 106 млн. евро (при положителна стойност от 217.2 млн. евро за януари – март 2016 г.).

Преките инвестиции в чужбина за март 2017 г. нарастват с 14.8 млн. евро (при намаление от 1.9 млн. евро за март 2016 г.). За януари – март 2017 г. преките инвестиции в чужбина се повишават със 17.6 млн. евро (при увеличение с 12 млн. евро за януари – март 2016 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – март 2017 г.) към това прессъобщение, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 251.4 млн. евро при отрицателна стойност от 1264.9 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 430.2 млн. евро (0.9% от БВП) при отрицателно салдо от 1035.5 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Портфейлните инвестиции – активи за март 2017 г. се повишават със 146.6 млн. евро при намаление с 86.5 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те се повишават с 201.1 млн. евро (0.4% от БВП) при нарастване с 66 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за март 2017 г. намаляват със 104.8 млн. евро при увеличение с 1178.4 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават с 229.2 млн. евро (0.5% от БВП) при увеличение с 1101.5 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 584.2 млн. евро при положително салдо от 125.7 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. салдото е положително в размер на 135.6 млн. евро (0.3% от БВП) при положително салдо от 1449.2 млн. евро (3.1% от БВП) за януари – март 2016 г.

Други инвестиции – активи намаляват с 420.3 млн. евро при увеличение с 63.5 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те се повишават с 21.6 млн. евро (0.04% от БВП) при увеличение с 935.1 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Други инвестиции – пасиви за март 2017 г. се увеличават със 163.9 млн. евро при намаление с 62.2 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те намаляват със 114 млн. евро (0.2% от БВП) при понижение от 514.2 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Резервните активи на БНБ7 се увеличават с 237.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 1701.9 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те нарастват със 77 млн. евро (0.2% от БВП) при повишение с 927 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 337.6 млн. евро при отрицателна стойност от 9.2 млн. евро за март 2016 г. По предварителни данни за януари – март 2017 г. статията е положителна в размер на 553.7 млн. евро (1.1% от БВП) при положителна стойност от 300.4 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2016 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за януари – февруари 2017 г. са ревизирани. С отчета за април 2017 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода януари – март 2017 г.

2 При БВП в размер на 48 704 млн. евро за 2017 г. (прогноза на БНБ) и 47 363.3 млн. евро за 2016 г. (данни на НСИ от 07.03.2017 г.).

3 С шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция (МВФ, 2008) се въвеждат съществени методологически промени в отчитането на търговията със стоки и на търговията с услуги (Виж прессъобщението за платежния баланс за февруари 2015 г.). По-подробна информация за тези методологически промени има в материала Съставяне на статистиката на платежния баланс съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция на интернет страницата на БНБ.

4 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

5 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – март 2016 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 18.05.2016 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

6

7 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 18.05.2017 г. Изтегли PDF (605 KB)

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLS (54 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (178 KB)