logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 април 2017 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Февруари 2017 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 336.9 млн. евро при излишък от 40.2 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 418.7 млн. евро (0.9% от БВП2) при излишък от 280.1 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

За февруари 2017 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 316.8 млн. евро, при дефицит от 37.7 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 319.3 млн. евро (0.7% от БВП) при излишък от 87.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Търговското салдо за февруари 2017 г. е отрицателно в размер на 90.7 млн. евро при дефицит от 136.1 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 276.2 млн. евро (0.6% от БВП) при дефицит от 134.4 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2016 г.3

Износът на стоки е 2073.7 млн. евро за февруари 2017 г., като се повишава с 391.5 млн. евро (23.3%) в сравнение с този за февруари 2016 г. (1682.2 млн. евро). За януари – февруари 2017 г. износът е 3892.5 млн. евро (8% от БВП), като нараства с 558.3 млн. евро (16.7%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (3334.2 млн. евро, 7% от БВП). Износът за януари – февруари 2016 г. нараства на годишна база с 1.4%.

Вносът на стоки за февруари 2017 г. е 2164.3 млн. евро, като нараства с 346.1 млн. евро (19%) спрямо февруари 2016 г. (1818.3 млн. евро). За януари – февруари 2017 г. вносът е 4168.7 млн. евро (8.6% от БВП), като се увеличава със 700.1 млн. евро (20.2%) спрямо същия период на 2016 г. (3468.6 млн. евро, 7.3% от БВП). Вносът за януари – февруари 2016 г. намалява на годишна база със 7.4%.

Салдото по услугите е положително в размер на 45.5 млн. евро при положително салдо от 132.1 млн. за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. салдото е положително в размер на 158 млн. евро (0.3% от БВП) при положително салдо от 277.4 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за февруари 2017 г. е положително в размер на 12.3 млн. евро при отрицателно салдо от 108.2 млн. евро за февруари 2016 г.4 За януари – февруари 2017 г. салдото е положително в размер на 18.8 млн. евро (0.04% от БВП) при отрицателно салдо от 226 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 349.6 млн. евро при положително салдо от 74.5 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. салдото е положително в размер на 418.7 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 170.7 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2016 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 20.1 млн. евро при положителна стойност от 77.9 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. капиталовата сметка е положителна – 99.4 млн. евро (0.2% от БВП), при положителна стойност от 192.4 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Финансовата сметка за февруари 2017 г. е положителна в размер на 361.2 млн. евро при положителна стойност от 346 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. финансовата сметка е положителна – 625.5 млн. евро (1.3% от БВП), при положителна стойност от 589.7 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 56.8 млн. евро при отрицателно салдо от 121.1 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 111.8 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно салдо от 147.8 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Преките инвестиции – активи се увеличават с 31.7 млн. евро при увеличение с 81.7 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те се увеличават с 24.2 млн. евро (0.05% от БВП) при ръст от 27.5 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Преките инвестиции – пасиви се увеличават с 88.6 млн. евро при увеличение с 202.8 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те нарастват със 136 млн. евро (0.3% от БВП) при увеличение със 175.4 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 45 млн. евро за февруари 2017 г., при положителна стойност от 133.6 млн. евро за февруари 2016 г.5. За януари – февруари 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 102.4 млн. евро (при 161.7 млн. евро за януари – февруари 2016 г.).

Преките инвестиции в чужбина за февруари 2017 г. намаляват с 11.8 млн. евро (при ръст с 12.4 млн. евро за февруари 2016 г.). За януари – февруари 2017 г. преките инвестиции в чужбина намаляват с 9.4 млн. евро (при увеличение с 13.9 млн. евро за януари – февруари 2016 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2Преки инвестиции (януари – февруари 2017 г.) към това прессъобщение, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 99 млн. евро при положителна стойност от 36.2 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. салдото е положително в размер на 251.6 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 229.4 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2016 г.

Портфейлните инвестиции – активи за февруари 2017 г. се понижават с 16.6 млн. евро при увеличение със 35.6 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те се повишават със 127.6 млн. евро (0.3% от БВП) при нарастване със 152.5 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2016 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за февруари 2017 г. намаляват със 115.6 млн. евро при намаление с 0.7 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават със 124 млн. евро (0.3% от БВП) при намаление със 76.9 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 284.5 млн. евро при положително салдо от 436.2 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. салдото е положително в размер на 657.6 млн. евро (1.4% от БВП) при положително салдо от 1323.6 млн. евро (2.8% от БВП) за януари – февруари 2016 г.

Други инвестиции – активи намаляват с 204.8 млн. евро при увеличение със 114.6 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те се повишават с 431 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 871.6 млн. евро (1.8% от БВП) за същия период на 2016 г.

Други инвестиции – пасиви за февруари 2017 г. се увеличават със 79.7 млн. евро при намаление с 321.6 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те намаляват с 226.6 млн. евро (0.5% от БВП) при понижение от 452 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2016 г.

Резервните активи на БНБ6 се увеличават с 612.3 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 14.8 млн. евро за февруари 2016 г. За януари – февруари 2017 г. те намаляват със 160.7 млн. евро (0.3% от БВП) при намаление от 775 млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на 2016 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 24.4 млн. евро при положителна стойност от 305.8 млн. евро за февруари 2016 г. По предварителни данни за януари – февруари 2017 г. статията е положителна в размер на 206.8 млн. евро (0.4% от БВП) при положителна стойност от 309.5 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2016 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за януари 2017 г. са ревизирани. С отчета за март 2017 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода януари – февруари 2017 г.

2 При БВП в размер на 48 704 млн. евро за 2017 г. (прогноза на БНБ) и 47 363.3 млн. евро за 2016 г. (данни на НСИ от 07.03.2017 г.).

3 С шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция (МВФ, 2008) се въвеждат съществени методологически промени в отчитането на търговията със стоки и на търговията с услуги (Виж прессъобщението за платежния баланс за февруари 2015 г.). По-подробна информация за тези методологически промени има в материала Съставяне на статистиката на платежния баланс съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция на интернет страницата на БНБ.

4 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

5 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – февруари 2016 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 18.04.2016 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

6 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 20.04.2017 г. Изтегли PDF (300 KB)

Приложение 1 Изтегли XLS (60 KB)

Приложение 2 Изтегли PDF (92 KB)