logo Skip to content

Изказване на подуправителя на БНБ г-н Димитър Костов пред участниците в 14-ия финансов ИТ форум „Финансовият свят е все повече ИТ”, София, 19 април 2012 г.

Уважаеми дами и господа,

От името на Българската народна банка имам честта да Ви приветствам с откриването на 14-ия финансов ИТ форум.

Този форум се утвърди като ежегодно място за поглед на опит и идеи, както и поглед към перспективите, които дават информационните и комуникационни технологии във финансовия сектор. Безспорна е заслугата на организаторите за този резултат, но не по-малко важен е и Вашият интерес към събитието.

От гледна точка на бизнеса за финансовото посредничество времената продължават да са трудни. В условията на нестабилни международни финансови пазари и нестабилна икономика българската банкова система се справя и остава стабилна. Нивата на капиталова адекватност и ликвидност остават високи. Независимо от нарасналите разходи за обезценки банковата система продължава да генерира положителен резултат.

Немаловажно е, че в тези условия банковата система успява да запази и дори леко да увеличи обема на кредитния портфейл. За последните три години икономическата активност в страната се сви с около 3 на сто, докато обемът на кредитния портфейл не само че не се сви, но и нарасна с около 8 на сто.

Постигнатите резултати показват, че в тази трудна макроикономическа среда банковата система не само запазва стабилността и надеждността си, но и продължава да изпълнява икономическата роля на финансовото посредничество.

Специално заслужава да се отбележи и още една положителна тенденция, която се подсказва и от настоящия форум. Банките не се концентрират само върху преодоляването на текущите проблеми и препятствия. Независимо от трудностите банките се стремят да отделят внимание и усилия за развитие и усвояване на нови бизнес решения и продукти на основата на възможностите от използването на информационните и комуникационни технологии. Търсят се нови решения не само в сферата на по-доброто управление на рисковете и бизнес процесите, но и в областта на развитието на новите услуги и канали за продажба.

Не бих си позволил да давам примери с опита на една или друга банка. Форумът ще Ви даде добри възможности за това. За илюстрация ще използвам платежната инфраструктура. Свързаността, която постигна операторът на основните ритейл платежни системи в страната през миналата година, понастоящем осигурява т.нар. СЕПА свързаност на българските банки с няколко хиляди банки в Европейския съюз. Това създава на свой ред нови възможности за надеждни и качествени услуги за крайните клиенти.

В рамките на приветствените думи по повод откриването на форума ще си позволя да поставя и един въпрос, а именно: за връзката между управлението на информационните и комуникационни технологии и управлението на продажбите или по-общо – маркетинга.

Нито новите технологични решения, нито финансовите продукти, които се изграждат на тяхна основа, могат да се продават сами. За илюстрация ще използвам отново платежните услуги. През последните две години с общи усилия осигурихме свързаност с TARGET 2, националната система за плащания в евро, както и нейната свързаност с основни аналогични системи в Европейския съюз. Това дава много по-големи възможности за платежно посредничество при ниски разходи. Същевременно тези възможности не намират почти никакво отражение в маркетинговите и продуктовите стратегии на банките.

Могат да се проследят и други аналогични ситуации. Полагат се усилия за създаване на нов продукт, но се подценяват усилията за изграждане на необходимата инфраструктура за използването му и неговия маркетинг, въпреки че усилията и инвестициите за второто могат да се окажат доста по-големи, както например при мобилните плащания.

Направих това малко отклонение с желание да съм полезен, а не назидателен. Разбирам много добре, че тук присъстват преди всичко мениджъри и експерти в областта на информационните и комуникационни технологии. Същевременно е факт, че поддържането и развитието на технологичното ниво на финансовото посредничество се дължи на Вашите усилия, но за да се инкасират резултатите, са необходими усилията и на останалите Ви колеги, с които Вашата връзка е по-непосредствена.

В заключение искам да подчертая, че виждам, че постигнатото в развитието на информационните и комуникационни технологии не е малко. Усещам също така, че амбициите са още по-големи – това личи дори и от заглавието на форума. Поради това Ви пожелавам ползотворна работа!

Благодаря за вниманието!


Изтегли DOC (37 KB)