logo Skip to content

Поздравление от г-жа Емилия Миланова, подуравител на БНБ, по повод приключване на Проекта на USAID за развитие на банковия надзор, София, 28 май 2004 г.

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да говоря на церемонията по приключване на Проекта на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Проектът на USAID за развитие на банковия надзор може да бъде оценен като изключително успешен, в резултат на което ще очертая няколко основни задачи, които БНБ изпълни в областта на банковия надзор за реализация на една от основните си функции – да регулира и контролира дейността на търговските банки в страната, с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.

• Изготвяне и прилагане на нова надзорна рамка за осъществяване на банкова дейност в съответствие със Закона за банките (ЗБ), Базелските принципи за разумен банков надзор и директивите на Европейския съюз;

• Реорганизация в съответствие с най-добрата световна практика и институционално укрепване на управление “Банков надзор”;

• Осъществяване на комплексен надзор и налагане на дисциплина в банковия сектор за укрепване и стабилизиране на кредитните институции. Насочване на банките към нов тип пазарно поведение и постепенно възстановяване на доверието в тях;

• Засилено наблюдение и контрол върху процесите на преструктуриране и приватизация на банковия сектор;

• Разширяване на надзорния капацитет за осигуряване на адекватно противодействие на прането на пари и финансовите измами, които се извършват чрез банките;

• Подготовка на експертите на БНБ и на търговските банки и непосредствено въвеждане на МСС като основна отчетна база за търговските банки. Въвеждане на нови надзорни отчети, отразяващи по-пълноценно рисковия профил на банките;

• Постигане на висока прозрачност на акционерния капитал на търговските банки;

• Създаване и укрепване на международните връзки с други надзорни институции и активно участие в регионалните и световните надзорни организации.

Общите усилия на ръководството и служителите на управление „Банков надзор” и консултантите от БеърингПойнт доведоха след шест години до изграждане на един модерен, динамичен и ефективен банков надзор, както и до стабилна банкова система.

Позволете ми да посоча някои от най-значимите постижения на управление „Банков надзор” и екипа на БеърингПойнт по време на проекта.

Надзор на място

УБН разработи силна и ефективна програма за инспекции на място, която е в състояние да определя нивото на риска и способностите на ръководството на банката ефективно да контролира и управлява риска.

Консултантите на БеърингПойнт както дългосрочните, така и краткосрочните – всички с дългогодишен опит в надзорни институции на САЩ – предоставяха консултантска помощ на УБН в повече от 60 инспекции на място с насоки в цялостното оценяване на управлението на банката, управлението на пазарния риск, капиталовата адекватност, качеството на активите, приходите и ликвидността.

Създаването на Наръчника за банков надзор беше много значим проект, направляван от консултантите на БеърингПойнт. Наръчникът фокусира върху насочен към риска надзор и описва идеите и процедурите за ефективен банков надзор и инспекции на място. В него е описана системата за оценяване на риска за отделните банки (CAMELS) и формализиран процес за използване на принудителни мерки и надзор на проблемни банки. Естествено, наръчникът беше разработен със значителното участие на персонала на дирекция „Инспекции”, за да го почувстват свой и да му вярват.

Консултантите на БеърингПойнт подпомагаха УБН в разработването на няколко надзорни инструмента, свързани с инспекциите на място. В тях са включени стандартен доклад от инспекция на място, стандартизирана информация от проверка на качеството на активите, въпросник по практиката на банката по отношение на гарантирането на кредитите и формат на доклад за надзорен профил.

Значителна бе консултантската помощ при надзора на проблемните банки.

Дистанционен надзор

УБН разработи и въведе ефективен, основаващ се на риска подход в дистанционния надзор и анализи. Основаният на риск надзор изисква инспекторите непрестанно да наблюдават видовете и насоките в рисковете, пред които се изправят банките и да преценяват как съществуващите и възникващите събития биха могли да повлияят отделните банки и сектора като цяло. Подходът на консултантите на БеърингПойнт в помощта, оказана на УБН при натрупването на такъв опит се фокусираше върху предоставянето на необходимото обучение, инструкции и аналитични инструменти за дирекция „Дистанционен надзор и анализи”.

Консултантите на БеърингПойнт помагаха на УБН да разработи подробна рамка за финансова отчетност на банките, която послужи като основа за Системата за ранно предупреждаване на УБН (СРП), Системата за оценка на риска – CAEL, Единния отчет за дейността на банките (UBPR) и периодични финансови анализи на отделните банки от страна на дирекция “Дистанционен надзор и анализи”. Разработен бе и модел за Анализ на чуждестранните организации-майки.

Значителна част от Проекта е фокусирана върху базирания на риска надзорен подход.

Консултантите на БеърингПойнт подпомогнаха УБН в преминаването от надзорен подход, основаващ се на спазването на нормативната база, към основаващ се на риска надзорен подход. В основата на основаващия се на риск надзорен подход беше въвеждането на надзорна система за оценка на риска, моделирана по тази, използвана от банковите регулаторни институции в САЩ.

Интегрирането на дейността на „Инспекции” и „Дистанционен надзор” в единна надзорна програма улеснява непрекъснатия и превантивен надзор върху банките.

Резултат от съвместната работа с екипа на БеърингПойнт е Наръчник на банковия надзорен процес, който описва правата и задълженията на всяка от петте дирекции на УБН, включително различните връзки между тях.

Една част от проекта на USAID бе свързана с обучението на експертите на „Банков надзор”.

Подход/редовни курсове за обучение/Обучение на работното място/на база американски опит

И още една област на техническата помощ - дейности на специален надзор.

• Процедури за инспекция по Закона за мерките против изпирането на пари;

• Програма-модел за спазването от страна на банките на мерките срещу изпирането на пари;

• Инспекции по мерките срещу изпирането на пари – обучение на работното място от консултант.

Днес с удовлетворение мога да отбележа, че по отношение на надзорната дейност БНБ заслужено получава високи оценки както от страна на международните финансови институции (МВФ и Световната банка), ангажирани в реформите на финансовия сектор, така и от специализираните органи на страните от Европейския съюз.

Голям е приносът на Проекта на USAID за тази оценка.

Ето защо ми разрешете да изкажа голямата си благодарност към г-жа МакФарланд - директор на мисията на USAID за България за финансирането, което осигури Американската агенция и ни предостави възможността да работим и да се възползваме от опита на такива изтъкнати специалисти като Джеймс Рийвз (James Rives) и Пол Захлебен (Paul Sachtleben). Ще бъдете завинаги наши приятели и ще заемете заслуженото си място в алманаха на българския банков надзор.

Благодаря и на Алан Хокинс (Alan Hawkins) и Кристофър Томсън (Chris Thompson).

От името на г-н Стоян Манолов – директор на дирекция „Дистанционен надзор и анализи” и екипа на дирекцията благодаря на: Дона Роуз, Райхан Замил, Глен Таски и Мартин Гилфойл, които работиха по проекта за дистанционния надзор.

От името на Татяна Петрова – директор на дирекция „Инспекции” и екипа на дирекцията благодаря на: Лари Холи, Кен Уокър и Майкъл Карлтън, които консултираха проекта в частта му за инспекции на място.

Още един път сърдечни благодарности на USAID.


Изтегли DOC (41 KB)