logo Skip to content

Приветствие от г-жа Емилия Миланова, подуправител на БНБ, към Международната експертна конференция „Евро-Югоизток” на тема „Мерки за защита на еврото от фалшификации”, 21 юни 2004 г.

ПОДГОТОВКАТА НА БНБ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ И ЕВРОЗОНАТА

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми господин Министър на вътрешните работи,

Уважаеми г-н Директор,

Дами и господа,

За мен е чест възможността да говоря пред уважаваната аудитория и да Ви приветствам от името на БНБ, която е единствен емисионен институт на територията на Република България. Искам да поздравя специално организаторите от Баварската криминална служба и Министерство на вътрешните работи за упоритата и последователна работа за насърчаване на диалога между заинтересуваните институции от региона на Югоизточна Европа и техните партньори от Европейския съюз и Съединените щати. Позволете ми да изкажа и своята благодарност и към Европейската комисия – ОЛАФ за финансовата подкрепа за организирането на настоящата конференция.

Законът за Българската народна банка, определя като наша основна задача поддържането на стабилността на националната парична единица, чрез провеждане на паричната и кредитна политика, и съдействието ни за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми. Тази задача предполага използване на инструменти за въздействие върху количеството на парите в обръщение, както и осъществяване на активни действия, надзор и съдействие за изграждането на ефективна платежна система. Действията на БНБ включват и идентифицирането, и отстраняването от паричния оборот на преправени парични знаци, и изграждането на превантивни механизми за ограничаване на тяхното разпространение.

Интегрирането на България в Европейския съюз поставя пред БНБ още по-високи изисквания. Те включват изпълнението на поредица от действия в съответствие с изискванията на Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци от 1929 г. и разпоредбите на Регламент 1338/ 2001 от 28.06.2001 г. на Съвета на Европейския Съюз за определяне на мерки, необходими за защита на еврото от фалшифициране и за противодействие на производството и разпространението на неистински парични средства. В тази област ние проучваме активно международния опит, особено на страните-членки, и водим активен диалог с банките и другите заинтересовани институции за намиране на оптималните подходи за изпълнение на изискванията.

БНБ отчита необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството с централните банки на държавите от еврозоната за постигане на ефективна и последователна защита от фалшифициране на еврото, което ние засега използваме като резервна валута, а в близко бъдеще работим да стане и наша национална валута. Важно условие за постигането на такъв резултат са току що приключилите преговори с ЕК, за което искам специално да поздравя от името на УС присъстващия тук Министър-председател на РБългария, г-к Симеон Сакскобурготски.

На основата на сключено споразумение между БНБ и МВР, Управителният съвет на БНБ със свое решение създаде в структурата на Банката “Национален център за анализ” /НЦА/ на неистински и преправени парични знаци. В изпълнение на основните си функции отдел НЦА събира, анализира банкноти със съмнение за истинност, обработва технически и статистически данни по брой и произход на неистинските и преправени банкноти и монети на територията на Република България.

НЦА към БНБ е предприел всички необходими действия за обмен на информация с технически и статистически данни с Националния оперативен координационен център (НОКЦ) към Министерство на вътрешните работи относно фалшифицирането на парични знаци.

По всички въпроси, свързани със защитата на еврото от фалшифициране, НЦА към БНБ има готовност да поддържа постоянен обмен на информация и сътрудничество с Европейската централна банка.

Събирането, обработката и анализа на данните даде възможност да се оцени динамиката на разпространението на неистински парични знаци, обусловено от бързото развитие на информационните технологии, както и да се набележат конкретни мерки за противодействие на тяхното производство и ефективни защити на законните платежните средства, засягащи техните индикативи и особености.

Управителният съвет на БНБ, инициира промени в Закона за БНБ, с които търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра ще бъдат задължени да задържат за проверка срещу издаване на писмен документ всички попаднали при тях по какъвто и да било начин български или чуждестранни банкноти и монети, пораждащи съмнения, че са неистински или преправени. Българската народна банка е компетентната институция за предприемане на такава проверка и извършване на експертната оценка.

В годината, когато БНБ чества своята 125 годишнина, която е и годината на приключването на преговорите за членство на страната ни в Европейския съюз, е необходимо ясно да се посочи, че от нашата решителност и усилия зависи ефективното противодействие срещу фалшифицирането и разпространението на неистински парични банкноти и монети. Опитът от въвеждането на еврото като законно платежно средство и разширяването на ЕС показва, че процесът на това противодействие не може да бъде постигнат за година или две. Сравнението между отделните страни показва наличие на разлики в правните рамки и администрирането на информацията на национално ниво. Ключови фактори за поддържане доверието в институциите и постигане ефективност в борбата срещу производството и разпространението на неистински парични знаци са надеждното и ефективно регулиране, чрез националното законодателство и усъвършенстване механизмите, програмите и мерките свързани със защитите на националните валути.

В този контекст не мога да не спомена, че за БНБ е особено ценна помощта, която й оказва Европейският съюз по линия на партньорството с Европейската комисия – ОЛАФ, Европейската централна банка и Баварската криминална служба. Ние се надяваме това сътрудничество да продължи и да се разширява пред вид стремежа ни Българска народна банка да стане пълноправен член на Европейската система на централните банки и Еврозоната от 1 януари 2009 г., т.е. във възможно най-краткия срок след очакваната дата на приемането на страната ни в Европейския съюз. Осъществяването на тази цел, предполага въвеждането в обращение в България на единната европейска валута. Ние знаем, че замяната на лева с еврото е изключително сложна задача, чието изпълнение във всичките му аспекти, включително по отношение на защитата срещу фалшифициране, е немислимо без експертната, техническа и финансова помощ от страна на европейските ни партньори.

Искам да завърша с призива за задълбочаване на сътрудничеството между страните от нашия регион в областта на противодействието на фалшифицирането и разпространението на преправени парични знаци и аз съм убедена, че тази конференция ще даде актуална информация за предприетите мерки в тази област и ще бъде източник на ценни идеи за провеждане ефективна защита срещу това негативно явление.

Накрая, позволете ми да изкажа своите пожелания за ползотворно и успешно сътрудничество към всички участници в Международната експертна конференция „Евро-Югоизток” на тема „Мерки за защита на еврото от фалшификации”.

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (49 KB)