logo Skip to content

Приветствие на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред Шестия дискусионен банков форум „Банките по пътя към Европа”, 21 април 2004 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ
БАНКОВ СЕКТОР В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА
СТРАНАТА НИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОЗОНАТА

За мен е удоволствие да открия поредната дискусия за пътя, който българският банков сектор трябва да измине, за да стане част от финансовата система на Европейския съюз и еврозоната. За никого не е тайна, че в процеса на приспособяването на българския банков сектор към условията на по-висококонкурентния европейски финансов пазар внедряването на най-нови информационни технологии (ИТ) играе ключова роля. При изграждането на модерни информационни системи, позволяващи на банките да предлагат нови по-качествени услуги, както и да наблюдават и управляват по-добре всички свои операции и рискове, е задължително приспособяването им в съвременните условия на глобализация на финансовите пазари.

Ще си позволя да дам само няколко примера, при които в следващите години ролята на ИТ ще бъде ключова в присъединителния период. БНБ е наложила в регулациите си практиката да третира равнопоставено банките като важно условие за осигуряване на еднакви позиции в съревнованието. В съответствие със своята мисия и репутация тя ще продължи да подпомага процеса на въвеждане на ясни и единни правила (стандарти) за предоставяне на информация по банкови сделки от страна на търговските банки, за да се ограничи ефектът от т.нар. „асиметрия на информацията” в различни области. На дневен ред е своевременното пускане в действие на кредитния регистър с всички банкови кредити.

Управителният съвет на БНБ вече прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен кредитен регистър на банките. Предвижда се новите правила за кредитния регистър да влязат в сила от 1 юли 2004 г. Считам, че създаването и поддържането на база данни за всички кредитополучатели е печеливша инвестиция за търговските банки, дори с цената на евентуално по-високи еднократни разходи в краткосрочен аспект.

Второ, започващата вълна на поглъщания и сливания между банки, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, лизингови компании, пенсионни и взаимни фондове също поставя предизвикателство пред ИТ във финансовия сектор в присъединителния период.

Трето предизвикателство за ИТ в преходния период е неравномерното развитие на регионите. Това предопределя опасност част от населението да не бъде обхванато от адекватно предлагане на финансови услуги поради слаба мотивация за присъствие на финансови посредници. Регионите с по-бавен растеж и по-нисък жизнен стандарт се характеризират с по-ниска рентабилност на предлаганите финансови услуги, но не трябва да бъдат оставени без адекватно покритие.

Предложените примери илюстрират широките възможности за приложение на ИТ във финансовия сектор в присъединителния период. Те са обаче доказателство и за сериозните потребности от ИТ за изграждането на конкурентен финансов сектор у нас.

С това искам да пожелая ползотворна дискусия на участниците в срещата. Вярвам, че обмяната на информация, идеи и опит на този форум ще бъде полезна стъпка в процеса на интегриране и адаптиране на българския финансов сектор към изискванията на единния европейски финансов пазар.


Изтегли DOC (28 KB)