logo Skip to content

Изказване на г-н Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред участниците в работен семинар, част от туининг проект между БНБ, Френската наионална банка и Холандската централна банка, София, 4 юни 2004 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА БНБ ПО ПЪТЯ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ И ЕВРОСИСТЕМАТА

Уважаеми дами и господа, гости и колеги,

Утре БНБ празнува своята 125-годишнина. Ние се гордеем не само с това, че банката е връстница на българската конституция, но и защото е една от най-старите централни банки в света – тринадесета подред. В навечерието на нашия празник ми е особено приятно да открия този семинар, който хвърля мост към бъдещето на БНБ – едно бъдеще колкото и ясно очертано от предстоящото членство на страната в Европейския съюз, толкова и наситено с предизвикателства, с които не само БНБ, но и банките, институциите и обществото трябва да се справят. Нашето 125-годишно минало ни научи да излизаме по-силни и можещи от трудностите и грешките, да градим нашата банкова система върху опита на най-добрите, да гледаме по-далеч в бъдещето, за да се справяме с настоящето. В тази връзка бих искал да обърна внимание, че още от самото си създаване БНБ се ориентира към европейските ценности. В подкрепа на това ще цитирам един от документите, свързани със създаването на БНБ през 1879 година: “Уставите й, както и правилника, ся привеждат на френски и ще ся распръснат по Европа. Това обаче не е доволно да ся тури тя в движение и бихме желали банката да се запознае с някои други банки в Европа за да добие доверието им. Банката кредит не желае, иска само да покани хората да ся отнасят към нея за каквито и да са работи.”

Бъдещето членство на БНБ в Европейската система от централни банки е логично продължение на усилията ни през последните години за активно участие в евроинтеграционните процеси. Това е една непрекъсната и усилена подготовка, свързана с изграждане на административен капацитет и стремеж към ефективност на всяко наше действие. В този изключително важен за БНБ момент, когато подготовката за членство е в заключителната си фаза, особена роля играе подкрепата на нашите колеги и партньори от ЕЦБ, както и от централните банки на страните - членки на ЕС. Бих искал да използвам случая, за да благодаря специално за подкрепата, която получаваме чрез програма ФАР от централната банка на Франция и централната банка на Холандия. Този семинар е организиран в рамките на съвместния проект на БНБ с тези две банки. Тясното сътрудничество не само ни помага да направим процеса на подготовка по-ефективен и кратък, но чрез тези контакти ние създаваме фундамента на нашата бъдеща съвместна работа. Този проект включва работа по 11 компонента и допринася за укрепване капацитета на централната банка. Въз основа на постигнатите резултати и предвид предизвикателствата в процеса на интеграция ние ще продължим сътрудничеството с Френската и Холандската централни банки. Утре БНБ ще подпише меморандум за сътрудничество с тези две централни банки от еврозоната. Това ще ни позволи през следващите години да използваме опита на тези банки в процеса на подготовка на БНБ за членството й в ЕСЦБ. Това е изключително важно, защото не след дълго ние ще стоим редом в органите и комитетите на ЕЦБ и ще осъществяваме заедно политиката на ЕЦБ. Очакваме веднага след подписването на Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз БНБ да получи статут на наблюдател в комитетите на ЕСЦБ и в Генералния съвет на ЕЦБ.

Българската народна банка участва активно в процеса на подготовка на страната за членство в ЕС, като през последната година представители на централната банка участват в разширения състав за преговори в рамките на пет работни групи – икономически и паричен съюз, свободно движение на капитали, свободно предоставяне на услуги, статистика и защита на потребителите.

През лятото на 1997 г. беше приет новият Закон за БНБ, както и новият Закон за банките, създаващ правната рамка за ефективен банков надзор. В периода 1997 – 2004 г. бяха изготвени и обновени редица надзорни наредби на БНБ по отношение на капиталовата адекватност, оценката на рисковите експозиции на банките и разпределяне на провизии за покриване на свързания риск, управлението и надзора върху ликвидността на банките, позициите на банките в чуждестранна валута, лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, надзора на консолидирана основа. Тези изменения доведоха до хармонизирането на българското банково законодателство с Основните принципи на Базелския комитет за ефективен банков надзор и Директивите на Европейския съюз в банковия сектор. По отношение на свободното движение на капитали с влизането в сила на последните изменения във Валутния закон и наредбите, свързани с прилагането му, се постига пълна свобода по отношение движението на капитали. С последните изменения на Закона за мерките срещу изпирането на пари от 2003 г. българското законодателство бе приведено в съответствие с изискванията на Втората директива относно прането на пари и Финансовата група за борба с изпирането на пари. През 2003 г. беше въведена в експлоатация системата за брутен сетълмент в реално време, като в същото време беше приета и правна рамка по отношение на плащанията.

Всички тези промени създадоха условия не само за укрепването и финансовата стабилност на страната, но и откриха възможностите за формирането на един конкурентен и модерен банков сектор, способен да посрещне предизвикателствата на големия европейски пазар.

В рамките на своите компетенции и принос в процеса на евроинтеграция в заключителна фаза на подготовка е изготвянето на Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, създаващ единна правна рамка за вътрешните, презграничните и плащанията с електронни платежни инструменти. Законът въвежда напълно изискванията на директивите на ЕС по отношение на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, на презграничните преводи и използването на електронни платежни инструменти. Изготвени са изменения в Закона за БНБ, напълно отговарящи на изискванията на Директивите на ЕС и Протокола за статута на ЕЦБ и ЕСЦБ. Прилагането на капиталовите изисквания за пазарен риск и подготовката за Базел ІІ са сред основните приоритети до 2007 г. Предвидените промени по отношение на капиталовата адекватност ще повишат нивото на сигурност в банковия сектор.

До присъединяването предстои работа по хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС по отношение на финансовите обезпечения, допълнителния надзор над финансовите конгломерати, институциите за електронни пари, презграничните плащания в евро.

Ние сме убедени, че сме много близо до членството в Европейската система от централни банки и ще влезем в нея като една добре подготвена централна банка и ще допринесем за икономическата и финансова стабилност и за просперитета на Европа. Бих искал да подчертая, че поддържането на финансовата стабилност е от изключително важно значение за нашето успешно интегриране в ЕС и еврозоната. Ние се придържаме стриктно към принципите на валутен съвет в продължение на седем години, от което несъмнено българската икономика и страната спечели. Поддържането на валутния съвет ни дава редица предимства по пътя към интегрирането в еврозоната и шанс за ранно влизане в нея.

Именно за това продължаването на следваната икономическа политика, основана на фиксиран валутен курс, балансирана фискална политика и продължаване преструктурирането на реалната икономика и либерализация на пазарите (в това число пазара на труда) е задължителна предпоставка за по-бързото присъединяване на страната в еврозоната. Потвърждаването на следваните принципи на икономическа политика са в основата на доверието на икономическите агенти в страната и чуждестранните инвеститори. В тази посока трябва да се разглежда и подготвяното споразумение между страната ни и МВФ, в което БНБ играе важна роля. Тук искам да използвам възможността да подчертая безусловния ангажимент на централната банка към договорените и в голямата си част вече приложени мерки в меморандума с МВФ. Логиката на тези мерки е не да се спира кредитирането в икономиката, а да се създадат условия то да се развива с темпове, които ще гарантират запазването на финансовата и макроикономическа стабилност в страната. Тази стабилност е необходимо условие, за да можем да извървим успешно и бързо пътя до членството в ЕС и еврозоната.

Уважаеми колеги и гости,

В лицето на всички присъстващи днес виждам възможно най-добрите партньори в изпълнението на нашата обща цел – подготовка на страната и централната банка за успешно членство в Европейския съюз и Европейската система от централни банки.

Пожелавам на всички участници и лектори успешна и ползотворна дискусия.


Изтегли DOC (54 KB)