logo Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по повод приключването на туининг проект между БНБ и Френската и Холандската централни банки, София, 15 септември 2004 г.

Your Excellency,

Dear Mr. Redouin,

Dear Mr. Brockmeijer,

Dear Mr. Enk,

Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues,

За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на заключителната среща от Туининг проекта между Българската народна банка и Френската и Холандската централни банки.

Когато пред две години поставихме началото на този съвместен проект, страната ни бе в средата на преговорите за членство в Европейския съюз. Днес България вече е завършила преговорите за членство и нашите публични институции подготвят договора за членство, който очакваме да бъде подписан в началото на идната година.

Две години са както кратък, така и много дълъг период. За тези две години ние постигнахме много повече, отколкото предварително очаквахме да постигнем благодарение на волята на институцията ни за развитие, както и на усилията на нашите колеги и приятели от Френската и Холандската централни банки.

По време на този двегодишен период проектът постигна целите, които бяха поставени в неговите единадесет компонента. Нещо повече съвместната ни работа с колегите от Френската и Холандската централни банки доведе до резултати, които не могат да бъдат планирани предварително, но са неизменна част от всеки един добре планиран и проведен съвместен проект.

На първо място изграждането на партньорски отношения между БНБ и Френската и Холандската централни банки. Българската народна банка разглежда тези две централни банки от еврозоната като стратегически партньори и възнамерява да продължи под различна форма сътрудничеството с тях. Израз на това наше намерение бяха и подписаните в началото на месец юни двустранни договори за сътрудничество с Френската и Холандската централни банки.

На второ място това е формирането на мрежа от професионални и персонални контакти между експертите от БНБ и техните колеги от Френската и Холандската централни банки. Тези контакти са основата, на която ще бъде изградена нашата съвместна работа в рамките на двустранните договори за сътрудничество между БНБ и тези две централни банки, както и в средносрочен период в рамките на Европейската система на централни банки и Евросистемата.

Работата по туининг проекта с две централни банки от Евросистемата позволи на БНБ по-добре да диагностицира настоящото състояние на институцията и степента й на готовност за работа в рамките на Европейската система на централни банки и Евросистемата. Този опит ни позволи ясно да определим предизвикателствата, които стоят пред БНБ в процеса на присъединяване. На основата на този опит и с помощта на колегите от Френската централна банка УС на БНБ подготви „Стратегия за развитие на Българската народна банка 2004 – 2009 г.”. Този документ описва необходимите промени, които трябва да бъдат извършени в този период, така че БНБ да може успешно да се интегрира в Европейската система на централни банки и Евросистемата. Стратегия за развитие на Българската народна банка в скоро време ще бъде представена на широката публика, с което цялото общество ще бъде запознато с политиката на една от основните публични институции, която е отговорна за ценовата и финансовата стабилност в страната.

Стратегия за развитие на БНБ даде възможност на ръководството на банка да проектира средносрочното развитие на институцията и да оцени необходимите инвестиции, които трябва да бъде направени в областта на човешкия капитал, инфраструктурата и технологиите, както и промените в нормативната уредба. На основата на Стратегия за развитие на БНБ можахме да изградим детайлна “пътна карта”, която описва необходимите мерки и сроковете, в които те трябва да бъдат предприети, така че централната ни банка да може успешно да се интегрира и работи в Европейската система на централни банки и Евросистемата. Мерките, описани в пътната карта и сроковете за тяхното изпълнение, са в синхрон и с времевата рамка, в която България очаква да се присъедини към Валутния механизъм II и впоследствие към Еврозоната.

Добрите резултати от туининг проекта са следствие от непрекъснатите усилия на участниците в него от страна на трите централни банки. Искам да изкажа благодарността си на всички участници в проекта за техните усилия и високопрофесионална работа. Разбира се, този проект не би могъл да бъде осъществен без личния ангажимент на управителите Трише, Ноайе и Велинг.

Специални благодарности на Делегацията на Европейската комисия за непрекъсната помощ, която ни оказваше по време на проекта, за тяхната отзивчивост и гъвкавост. Колегите от Министерство на финансите ни оказаха подкрепа в процеса на администриране на финансовата част на проекта, за което искрено им благодарим.

Разбира се, специални благодарности трябва да бъдат отправени към правителствата на страните от ЕС и техните данъкоплатци, които финансираха този проект. Искам да ги уверя, че финансирането на този проект от страна на Европейската комисия е една много добра инвестиция в бъдещето на Европа.

Още веднъж благодаря на всички за усилията и подкрепата.

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (42 KB)