logo Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на Българската народна банка, по повод успешното приключване на туининг проекта „Укрепване на регулаторния и надзорния капацитет на финансовите регулатори”, Подгорица, Черна гора, 23 ноември 2011 г.

Уважаеми Министър Катнич,

Ваши Превъзходителства,

Уважаеми партньори по туининг проекта,

Дами и господа,

Преди две години се събрахме тук за стартирането на туининг проекта, ръководен от Българската народна банка в сътрудничество с Централната банка на Нидерландия и българската Комисия за финансов надзор. Наименованието на проекта е „Укрепване на регулаторния и надзорния капацитет на финансовите регулатори” в Черна гора. Този проект се финансира от Европейската комисия и трябва да се разглежда като част от широката подкрепа, оказвана от ЕС за подготовката на Черна гора за членство в ЕС.

Във времена на засилен натиск върху финансовите надзорни органи в цял свят вследствие световната финансова криза БНБ отдели значителни ресурси за този проект поради две основни причини:

1. Република България многократно е изразявала силната си подкрепа за интегрирането на всички държави на Балканския полуостров в ЕС, и по-специално за присъединяването на Република Черна гора към Европейския съюз.

2. Освен това лично бях убеден за осъществяването на този проект от силното желание и амбицията на тогавашния Министър на финансите – сега Премиер – Игор Лукшич и бившия Управител на Централната банка Любиша Кргович. Както и от всички приятели около тази маса.

Сега две години по-късно имам удоволствието да кажа: да, струваше си усилията. Резултатите са впечатляващи и бяха високо оценени от Европейската комисия в Доклада за напредъка на Черна гора, от октомври, в който постиженията във финансовия сектор получиха висока оценка.

Направихме голяма крачка в хармонизирането на законодателството на Черна гора в областта на финансовия сектор с общностното право на ЕС. Заедно успяхме да въведем нова законова рамка, която ще обслужва по-добре целите за стабилност и развитие на сектора на финансовите услуги и защитата на потребителите. Успяхме да транспонираме в националното законодателство, напълно или в голяма степен, основните 15 директиви на ЕС, като изготвихме 8 проектозакона и повече от 25 други проекти на наредби, които ще гарантират безпроблемното им прилагане.

Действително успяхме да укрепим капацитета на финансовите надзорни органи на Черна гора. За нас бе удоволствие да работим заедно с ръководството и експертите на четирите институции-бенефициенти. Проведеното обучение и направените изводи от съвместната ни работа повишиха опита и познанията, необходими за започване на процеса на преговори с ЕС в съответните области на финансовите услуги и финансовия надзор. И бих искал да кажа: в Черна гора имате отлични експерти, едновременно отлични професионалисти и силно посветили се на реформите и усъвършенстването на този важен сектор в полза на вашата страна. В проекта включихме не само български и нидерландски експерти с техния опит, но и колеги от Германия, Италия, Австрия и други държави-членки на ЕС. Установихме отлични работни взаимоотношения и приятелство, които вярвам, че ще продължат.

Основният резултат от проекта е засиленото сътрудничество между финансовите надзорни органи. На национално ниво вече сте създали рамка за поддържане на финансова стабилност, съответстваща на най-добрите международни практики. Съветът за финансова стабилност вече цяла година функционира ефективно. Вече сте сключили няколко меморандума за разбирателство, включително за борбата с прането на пари, между всички надзорни органи и други участващи институции.

Един от най-големите успехи на проекта в банковия сектор е изготвянето на цялостната рамка за въвеждане на Базел II от началото на 2012 г., прилагането на изискванията по Втория стълб на Базел II и въвеждането на Процеса на вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP), който устойчиво ще благоприятства взаимовръзките между рисковия профил на банката, управлението на риска и нейния капитал.

В областта на ценните книжа значителен напредък е постигнат по отношение на цялостната философия на регулирането и надзора върху капиталовия пазар в Черна гора. Едно от най-съществените постижения е разработването и въвеждането на стратегия за защита и осведоменост на потребителите.

Друг ключов елемент на нашата работа беше политиката и законодателството за предотвратяване изпирането на пари. В пълно съответствие с директивите на ЕС беше изготвен проектозакон за изменение на действащия Закон за предотвратяване изпирането на пари. Той скоро ще бъде разгледан от Парламента на Черна гора. Всички ние сме уверени, че Меморандумът за разбирателство между институциите за финансов надзор, Министерството на финансите и Администрацията за предотвратяване изпирането на пари ще заздрави сътрудничеството и обмена на информация между тях.

Налице са много други осезаеми резултати от проекта, но в момента не бих могъл да изброя всички. По-късно ще имате възможност да ги обсъдите с българските и нидерландските експерти, които са тук днес.

Нека да завърша с признанието, че този проект не беше лесен. Той беше осъществен от 7 институции – три от тях от държави-членки на ЕС и четири от Черна гора. През двете години на изпълнението му настъпиха много промени в екипа по проекта – нашият ръководител на проекта от страна на бенефициента, г-н Катнич, стана Министър на финансите, Президентът на Застрахователната агенция, г-н Каварич, стана Министър на икономиката, а Централната банка има нов Управител. Независимо от това всички институции останаха дълбоко ангажирани с проекта.

Бих искал да благодаря на Министъра на финансите г-н Катнич за ръководството и силната отдаденост на проекта и за способността му да заздрави сътрудничеството между отделните финансово-надзорни органи.

Искам да благодаря и на моя колега, Управителя на Централната банка на Черна гора г-н Жугич, който се присъедини към екипа преди година, но даде силен тласък на проекта и повиши неговата резултатност.

Бих искал също така да поздравя и да благодаря на Председателя на Комисията по ценните книжа и фондовите борси г-н Джиканович за изпълнението на всички задачи по проекта.

Благодарен съм също и на Президента на Застрахователната агенция г-н Вуйович и неговия екип за техния принос към проекта.

Искам да благодаря и на нашите партньори в консорциума: Централна банка на Нидерландия и българската Комисия за финансов надзор.

Много благодаря и на всички вас и ви пожелавам успех. Бих искал да ви уверя, че винаги можете да разчитате на нашата подкрепа и след приключването на проекта. А защо не и в други проекти?

Благодаря за вниманието!


Изтегли DOC (44 KB)