logo Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред работната среща, посветена на надзора на платежните и сетълмент системи, София, 20 октомври 2004 г.

Уважаеми дами и господа,

За мен е огромно удоволствие да ви приветствам и да открия съвместната работна среща, посветена на надзора над платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, организирана от Българската народна банка и Комитета по платежни и сетълмент системи към Банката за международни разплащания.

Позволете ми да използвам случая да ви представя предизвикателствата, които стоят в момента пред нас, както и ролята на БНБ в областта на платежните системи.

България е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства, а именно - получаването на пълноправно членство в ЕС. Нашите очаквания са България да стане член на ЕС през 2007 г., а член на ЕВС - две години по-късно. В момента на присъединяване на страната ни към ЕС БНБ ще стане член на Европейската система на централните банки и посредством членството си в Европейския икономически и валутен съюз ще стане също така част от еврозоната.

Допълнително предизвикателство, което идва като част от процеса на интегриране в ЕС, е необходимостта от пълна хармонизация със законодателството на страните - членки на ЕС. Неотменима част от сложния процес на евроинтеграция е подготовката на националните платежни системи за интеграция с платежната система на еврозоната. БНБ отговаря за организирането, поддръжката и развитието на националната платежна система посредством внедряването и оперирането на ефективни платежни механизми. Платежната система играе важна роля във финансовия сектор, тъй като тя е ключов канал за разпределянето на ликвидността. До 2009 година БНБ ще трябва да подготви националната платежна система за пълна интеграция с платежната система на еврозоната.

Поддържането на стабилна, надеждна, сигурна и ефективна платежна система ще бъде една от приоритетните задачи на централните банки от Централна и Източна Европа. Ръководствата на националните централни банки на новоприетите страни трябва да отдават приоритетно значение на развитието и поддържането на платежните и сетълмент системи, тъй като това е съществено предусловие за успешното присъединяване към Икономическия и валутен съюз. Надеждното и ефективно опериране на платежната инфраструктура осигурява сигурна и навременна обработка на финансовите транзакции, като по този начин допринася за безпроблемното функциониране на националната икономика. Именно в тази област централната банка играе главна роля чрез осъществяването на няколко функции: да действа като регулатор, оператор и надзорен орган, а също и като катализатор за улесняване на пазарните инициативи.

Първостепенна цел на БНБ по отношение на националната платежна система е намаляването на системния риск и осигуряването на подходящи условия за нейната интеграция с платежната система на еврозоната. За постигане на тази цел БНБ поддържа и развива стабилна и ефективна национална платежна система и ясна законова рамка; упражнява ефективен надзор върху националната платежна система; осигурява пълно спазване на Основните принципи на системно значимите платежни системи, препоръките на Банката за международни разплащания в Базел и на Европейската централна банка; работи в тясно сътрудничество и координация с националните и международни институции, участващи в платежния процес.

БНБ осъществява оперативната си функция като собственик и оператор на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS). БНБ стартира RINGS в средата на юни 2003 г. като най-модерна, надеждна и ефективна национална платежна система, като по този начин доведе до значително намаляване на системния риск. Оценката на компонентите на националната платежна система, направена от БНБ, сочи висока степен на съответствие на тези системи с международните стандарти и практики. Тези заключения бяха потвърдени от независимо направената оценка на страни - членки на ЕСЦБ.

Друго предусловие за успешното развитие на националните платежни системи и тяхната интеграция към европейската платежна система е хармонизацията на законодателството в тази област. Представените тук държави в една или друга степен са осъществили този процес. България също е в заключителната фаза на хармонизация на правната рамка в областта на платежните системи. Народното събрание скоро ще приеме Закона за паричните преводи, електроните платежни инструменти и платежните системи. Приемането на този закон ще доведе до пълна хармонизация на правната рамка, която регламентира оперирането на платежната система и надзора върху спазването на съответните директиви на ЕС. Законът също ще даде и правната основа за защита на потребителите на платежни услуги.

С оглед постигането на тази цел БНБ засили надзорните си функции по отношение на платежните и сетълмент системи, като създаде в рамките на своята структура звено, отговарящо за надзора, сигурността и ефективността на тези системи. Надзорът върху платежните системи е независима функция, осигуряваща ефективното, надеждно и безпроблемно опериране на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в страната. Тази функция се осъществява посредством наблюдение, анализ и оценка на съответствието на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа със съществуващите стандарти в тази област. БНБ е приела Основните принципи на системно значимите платежни системи на Банката за международни разплащания като основа за развитието на надзора върху платежната система.

Занапред едно от най-големите предизвикателства пред централните банки в нормативните и надзорните им функции ще бъде динамичното развитие на платежните системи и глобализацията. Нови платежни инструменти, практики и технически средства излизат непрекъснато на пазара. Те се разпространяват все по-бързо в резултат от задълбочаващата се интеграция на финансовите инфраструктури. Това обуславя нуждата от адекватна реакция на централните банки за повишаване ефективността и стабилността на платежните инфраструктури и засилване на доверието на финансовите агенти и обществеността. Не бива да забравяме, че платежните инфраструктури на дадена страна не оперират самостоятелно - те са част от глобалната платежна инфраструктура. Ето защо е необходимо да се задълбочи сътрудничеството и обмяната на опит между националните и наднационалните институции, които са ангажирани в управлението, надзора и правната регламентация на платежните системи.

Вярвам, че днешната среща е стъпка в тази насока и съм уверен, че ще имате една много конструктивна и ползотворна дискусия. Убеден съм, че тази дискусия ще предостави платформа за обмяна на виждания относно ролята на централните банки в надзора на платежната система и за насърчаване на реформите в платежната система.

Накрая бих искал да изразя специална благодарност на базелския Комитет по платежните и сетълмент системи и на нашите лектори.

Благодаря ви за вниманието!


Изтегли DOC (47 KB)