logo Skip to content

Интервю с подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова на с. 45 във в. „Капитал“, 11 август 2017 г.

КЛИЕНТИТЕ ЩЕ ИМАТ ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР И ПО-СИГУРНИ ПЛАЩАНИЯ

На какви нови условия ще трябва да отговарят доставчиците на платежни услуги? Увеличават ли се изискванията към тях?

Важна новост е това, че при придобиване на квалифицирано дялово участие в капитала на платежна институция или дружество за електронни пари над 10%, или при прехвърляне на квалифицирано дялово участие, ще се изисква спазване на определени изисквания, свързани с финансовата стабилност и репутацията на заявителя, както и за квалификация, професионален опит, надеждност и пригодност на членовете на органите му за управление и надзор. Ще се издава предварително одобрение от БНБ за това, подобно на режима, приложим за кредитните институции. Доставчиците на платежни услуги ще трябва да докладват за измами, свързани с плащания по съответни правила, с цел поддържане на статистически данни за тях, както и за значими операционни или свързани със сигурността инциденти.

Какво ще трябва да предприемат банките във връзка с новия закон?

Новите изисквания за сигурност при идентифициране на платеца, за смекчаване и контрол на оперативните рискове и за докладване на инциденти ще наложат вероятно доработване на информационните системи и приложения, които използват банките и другите доставчици на платежни услуги. Инвестициите в това ще доведат до по-голяма сигурност и защита на потребителите, което е наложително предвид нарастването на електронната търговия и на интернет разплащанията.

Какво ще се промени за потребителите?

Те ще имат по-голям избор на платежни услуги, ще имат по-сигурни плащания, извършвани в интернет или чрез друг дистанционен способ. Въвежда се по-добра съпоставимост на таксите по платежни услуги, осигурявана чрез интернет страница, която предстои да бъде разработена от БНБ през следващата година.

За фирмите конкретно като потребители на платежни услуги ще се промени ли нещо или то е в контекста на промените, засягащи общо потребителите?

Спрямо фирмите се запазва разпоредбата, която регламентира, че ако ползвателят на платежна услуги не е потребител, между него и доставчикът може да се договори, че някои от изискванията, свързани с информационните и други задължения няма да бъдат прилагани. Като цяло няма нови правила само за юридическите лица.

Новият закон ще направи поскъпи или по-евтини плащанията?

Зависи от конкурентната среда и от политиката на всяка една банка. Няма как това да бъде регламентирано по административен начин. По силата на икономическата логика пo-голямата информираност на клиентите, повечето доставчици на платежни услуги, в това число и небанкови, и по-голямата конкуренция би трябвало да доведат и до по-достъпни услуги.


Изтегли DOC (34 KB)