logo Skip to content

Изказване на управителя на БНБ г-н Димитър Радев на форум на Асоциацията на банките в България по повод 25-години от създаването ѝ, 24 май 2017 г.

Уважаеми колеги,

Преди всичко друго искам да Ви поздравя по случай 25-годишния юбилей на Вашата асоциация. През този, понякога турбулентен период, асоциацията се доказа не само като браншова организация, която оказва подкрепа на своите членове при осъществяване на банковата им дейност, но и като надежден и уважаван партньор на публичните органи и институции, включително БНБ.

Ние високо ценим тази роля. Тя беше демонстрирана по най-добрия начин и при осъществяване на мерките в банковия сектор след сътресенията през 2014 г. За краткия период след това изминахме заедно дълъг път. Ние като централна банка се фокусирахме върху това, да подобрим надзора и да изградим надеждна институционална рамка за решаване на проблеми в банковия сектор. Без съмнение обаче най-важното ни съвместно усилие беше прегледът на качеството на активите и стрес теста, който проведохме миналата година. Едно безпрецедентно по своите мащаби упражнение, което беше истинско предизвикателство и тест не само за централната банка, но и за банковата ни система.

Само преди два дена постигнатото от нас в банковия сектор беше обект на обективна и независима дискусия. Това стана при обсъждането и приемането на оценката на нашия финансов сектор на възможно най-високия професионален форум за подобен род дискусии – Изпълнителния съвет на МВФ. Изводите от тази дискусия са категорични. Има напредък в осъществяването на всички мерки, които започнахме през 2015 г. Надзорът е в по-добра кондиция. Разполагаме в резултат на прегледа на качеството на активите с ясна картина и качествени данни за банковите практики относно обезценките и оценките на обезпеченията. Банковият ни сектор като цяло е стабилен с висока капиталова адекватност и ликвидност.

Разбира се, това са неща, които ние в банковия сектор добре знаехме. Дискусията от преди два дни даде платформа, така че да направи тези неща видими и за тези, извън банковия ни сектор. Веднага трябва да подчертая, че дискусията достигна до още един важен извод, който ние добре знаем, може би по-добре от външните наблюдатели, че е необходимо да консолидираме постигнатия напредък. Аз бих го обобщил по следния начин: имаме определен напредък, но много повече предстои да бъде направено. И това е, върху което се концентрираме в момента.

При всички наши действия винаги има една константна величина и тя е стриктното придържане към нашия мандат – ценова стабилност, стабилност на лева, стабилност на нашия паричен режим. Ще кажа още един път това, което съм казвал многократно: единственият изход от нашия паричен режим на валутен борд е влизането ни във еврозоната и приемането на еврото. Това ще стане, когато всички необходими за това условия са изпълнени. Все още не сме на такъв етап, но работим здраво в тази посока.

Сега, няколко думи за непосредствените ни приоритетни задачи.

Първо, следим за стриктното изпълнение на мерките, произтичащи от прегледа на качеството на активите, с фокус върху изпълнението на плановете за възстановяване на капиталовите буфери за тези банки, на които това беше предписано.

Второ, финализираме плана за по-нататъшно подобряване на работата на банковия надзор. Това е продължение на плана, който изпълнявахме през последните близо две години, и чието изпълнение даде добри резултати. Новите акценти са: вътрешните регулации, информационните системи, и увеличение на ресурсите, включително назначаване на предвидените в оригиналния план допълнително хора, което за съжаление става по-бавно, отколкото очаквахме.

Трето, приехме пакет от мерки, с които да направим вече изградената система за възстановяване и преструктуриране на банки напълно функционираща. В тази сфера приоритизираме две групи от мерки: одобряването на планове за преструктуриране на системно важните местни банки, нещо което вече направихме за дъщерните дружества на европейските банки, и разработването съвместно с МФ на възможности от страна на БНБ за ликвидна подкрепа.

Четвърто, внимателно анализираме ситуацията с необслужваните кредити на ниво банкова система и в отделните банки и сме в процес на разработване на комплексни мерки, които биха създали условия за намаляване на тези кредити, в т.ч. чрез увеличение на провизиите, повишено отписване на несъбираеми кредити, усъвършенстване оценяването на обезпеченията и по-добри практики на оповестяване и събиране на данни.

Пето, продължаваме привеждането на регулаторната рамка в пълно съответствие с европейското законодателство. Например подготвяме изцяло нов закон за платежните услуги и платежните системи, с който наред с другото се повишават изискванията по отношение на сигурността на плащанията по електронен път и в интернет.

Посочвам тези приоритетни за БНБ задачи, тъй като при тяхното осъществяване в голяма степен ще разчитаме, както и досега, на Вашето конструктивно партньорство.

Разбира се, даваме си сметка и за специфичните предизвикателства, пред които Вие самите сте изправени. Силният натиск върху доходността в условията на още слабо, макар растящо, търсене на кредити налага постоянно търсене на решения за ефективност. Управлението на кредитния риск и разходните политики ще бъде все по-актуална тема и поради перспективата да станем свидетели на нов възходящ лихвен цикъл, следвайки глобалните тенденции и очаквайки рано или късно такъв процес в еврозоната.

Това са теми, които ще продължим да обсъждаме.

Благодаря за съвместната ни работа и честит празник!


Изтегли DOC (41 KB)