logo Skip to content

Интервю с управителя на БНБ г-н Димитър Радев на с. 13 и 14 във в. „24 часа”, 19 септември 2016 г.

ДАТА ЗА ЕВРОЗОНАТА ЩЕ ИМА, КОГАТО СМЕ НАПЪЛНО ГОТОВИ

Пазари, кредитни агенции и професионални анализатори потвърдиха
оценката за банковите активи и стрес тестовете

Още акценти:

Работим за получаването на лиценз да отпечатваме евро у нас, което не е само въпрос на репутация, а и на икономически ползи

Не виждам никакви заплахи за лева

Валутните резерви са на исторически високи нива и се управляват сигурно и добре

Трудна, леко напрегната или рутинна бе изминалата година за централната ни банка и за банкова ни система, г-н Радев? Питам ви, защото оглавихте БНБ след паднало доверие и към нея, и към банките.

Годината беше трудна, но и продуктивна. Като цяло банковата ни система сега е в по-добра позиция от гледна точка както на доверие, така и на финансови резултати.

Три групи мерки обявихте при избора си – незабавни, стратегически и институционални. Какво е свършено по тях и какво предстои?

Придържаме се стриктно към изпълнението на тези мерки. Приоритетите ни през изминалата година бяха свързани основно с подобряване на банковия надзор, изграждане на институционална рамка за решаване на проблеми в банковия сектор и провеждане на независима оценка за състоянието на банковия сектор. Напредъкът и в трите сфери е значителен, но предстои още много работа, включително по отношение на подзаконовата нормативна рамка и привеждането в действие на рамката за възстановяване и преструктуриране в банковия сектор.

Реформата на банковия надзор ви бе приоритет – сигурно ли е вече, че няма да "проспи" раждането и разцвета на втора КТБ?

Реорганизирахме съществено банковия надзор и като модел на управление, и като структура, подобрихме неговия капацитет. Прякото ангажиране на банковия надзор с приключилата оценка на качеството на активите на банките, както и получената много подробна информация за състоянието на отделните кредитни институции помогнаха да се установи висок стандарт за наблюдение на банките, към който ще се придържаме в бъдеще, както и да се оптимизира целият надзорен процес. Разполагаме вече и с надеждни механизми за решаване на проблеми в банковия сектор.

Така че като институция сме много по-добре подготвени да посрещнем потенциални предизвикателства.

Чухме вашата оценка за стрес тестовете и на активите. Чухме обаче и гласове, че състоянието било по-различно от официално обявеното. Възможна ли е такава манипулация пред погледа на европейския банков орган, на ЕЦБ и на независими одитори?

Резултатите са такива, каквито са. Те бяха установени и обобщени от международни одитни компании с висока репутация. Оценките за провеждането на това упражнение на пазарите, кредитните агенции, и професионалните анализатори бяха еднозначно положителни. Тази оценка беше потвърдена и в издаденото тези дни съобщение на МВФ. Аз нямам проблем с това, че има отделни критични гласове В крайна сметка всичко опира до обективността, професионалните аргументи и добросъвестността на коментаторите, както и доверието, което публиката има в тях.

Вашата прогноза за лихвите, кредитирането и депозитите в по-дългосрочен план и след "очистителната диета" на банките заради изпитанията?

Очаквам ускоряване на кредитирането, но както многократно съм посочвал, това не трябва да е самоцел. Кредитирайки, банките също трябва да отчитат и управляват адекватно риска, който поемат. Нарастването на депозитите на домакинствата в банките през последните години е процес, който продължава. Лихвените равнища обаче се превръщат във все по-важен фактор за конкретния темп на това нарастване.

Що се отнася до динамиката на лихвите и кредитирането, тя ще продължава да се определя от комплекс от фактори, включително състоянието и перспективите на бизнес средата и увереността на фирмите и домакинствата, която да им позволи по-високо търсене на заемен ресурс. Лихвите по привлечените средства в обозрим период ще остават под влияние на високата ликвидност в банковата ни система. Важни ще бъдат и посоката на лихвения цикъл и паричните условия в еврозоната.

Преди година обявихте, че въпросът с влизането ни в европейския банков механизъм и еврозоната ще е на дневен ред след стрес тестовете. Ако ви попитам днес кога ще се случи, как ще ми отговорите?

Този въпрос никога не е слизал от дневния ред. Той изисква добре информирана дискусия и многобройни консултации. Централната банка е активен участник в Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, който се председателства от министъра на финансите, но определянето на дата ще стане в края на този процес, а не в началото. С всеобхватната оценка на активите в банковата сфера беше направена важна стъпка. Бюджетната консолидация също напредва с по-бързи от предвидените темпове. Това, върху което като страна трябва да се концентрираме сега, са структурните реформи, което ще позволи по-бързо нарастване на производителността и доближаване на доходите до средните европейски равнища.

Очаквате ли обявяването на дата да възобнови дискусиите за надценения и подценения лев? Носи ли това "говорене" заплахи?

Не мисля, че подобни дискусии са актуални. Обявяването на дата ще стане, когато ние и нашите партньори сме готови да го направим. Не виждам никаква заплаха за лева, докато Министерството на финансите и БНБ са на мястото си и правят това, което трябва да се прави, какъвто е случаят в момента.

Валутните резерви са на исторически високо равнище и се управляват по-възможно най-добрия и сигурен начин независимо от трудните условия и волатилността на международните пазари.

Предстои преглед на финансовата стабилност. Как ще завърши?

Същинската част на прегледа започва в началото на октомври и ще приключи в края на януари 2017 г. Предвижда се резултатите да бъдат обявени през май следващата година след одобрение от управителните бордове на двете институции. Тежестта на прегледа, що се отнася до банковия сектор, ще падне основно върху БНБ. Ангажиментите на банките в този процес ще бъдат незначителни в сравнение с работата, която те изнесоха при приключилата оценка на активите и стрес теста.

Сметната палата преди дни обяви резултатите от годишния одит на бюджета на БНБ. В него бяха констатирани нарушения при провеждането на обществени поръчки. Коментарът ви?

Необходимо е да посоча, че Сметната палата няма никакви забележки по отношение на управлението на бюджета на БНБ през миналата година.

Констатациите по отношение на обществените поръчки са по договори от минали години, някои от които още от 2001 г., които не са били установени до момента. От края на миналата година имаме нов главен секретар, а от началото на тази и нов директор на дирекция "Обществени поръчки", които работят по тази тема и са постигнали вече съществен напредък по отстраняване на нарушенията.

Кои ще са приоритетите ви през втората година от вашия мандат?

Работим по много конкретни задачи. Съвместното дружество на печатницата на БНБ с френската компания "Обертюр" работи за получаването на лиценз за производство на банкноти евро Това ще е не само въпрос на репутация, а и на икономически ползи за страната. Предстои строителството на нов касов център в Пловдив, който ще отговаря на най-високите международни стандарти. В по-стратегически план приоритетите са три. Първо, по-нататъшното ни интегриране в европейската финансова инфраструктура. Второ, консолидация в банковия сектор, и трето, задълбочаване на институционалното развитие на БНБ с фокус на две критично важни сфери – управление на човешките ресурси и управление на информационните системи.


Изтегли DOC (44 KB)