logo Skip to content

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 44, януари 2016 г.

ПРЕГЛЕДЪТ НА КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И
СТРЕС ТЕСТЪТ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 2016 Г.

Тази година предстои да бъде извършен преглед на качеството на активите (ПКА), който ще бъде последван от стрес тест на цялата банкова система.

Организирането на ПКА на банковата система произтича от мандата, възложен на БНБ с §9 от Преходните и заключителните разпоредби на приетия през м.г. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. БНБ следва да организира извършването на ПКА на банковата система, включително проверка на качеството и адекватността на използваните оценки за стойност на активите, приетите обезпечения и практиките по обезценяване и провизиране, с участието на независими външни лица с висока професионална репутация.

Прегледът ще бъде извършен в пряко сътрудничество с Европейската комисия и Европейския банков орган и ще се основава на методология, съответстваща на вече приложената от Европейската централна банка при стартирането на Единния надзорен механизъм в еврозоната през 2014 г.

Процесът вече протича, в съответствие с план, който обхваща периода от лятото на 2015 г. до края на 2016 г. Този 18-месечен план беше обявен при избора ми за управител на БНБ, а конкретните мерки и срокове в него бяха институционализирани след одобрението им от Управителния съвет на БНБ през есента на 2015 г.

ПКА и стрес тестът на банковата система имат за цел да отговорят на две групи предизвикателства: (1) свързани с доверието в централната банка и банковия ни сектор след случая с Корпоративна търговска банка; и (2) свързани със стратегическите решения, които страната трябва да вземе по отношение на присъединяването към еврозоната и пълното интегриране в европейската надзорна и финансова архитектура.

БНБ очаква, че ПКА и стрес тестът ще потвърдят стабилността на банковия сектор, като цяло. Наред с това, следва да сме готови да реагираме на конкретни проблеми, ако такива се появят. За разлика от 2014 г., днес разполагаме с организационната и институционалната рамка за управление на кризи в сектора – както по отношение на засилената превантивна роля на банковия надзор, така и за регламентиране на процесите за преструктуриране на банки (чрез създадената нова законова рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции).

ПКА не е самоцелно или изолирано упражнение, а представлява елемент от средносрочния стратегически контекст на задачите и предизвикателствата пред БНБ и финансовата ни система. Той е замислен да послужи като основа за една цялостна оценка на състоянието на финансовия сектор в България през втората половина на 2016 г. – чрез т.нар. „Програма за оценка на финансовата система“ (FSAP), осъществявана от Международния валутен фонд с участието на Световната банка.

След приключването на ПКА и стрес теста на банковата система, както и след оценката по FSAP, ще бъде извършен анализ за необходимите стъпки за реализиране на нашите стратегически цели – присъединяването към еврозоната и пълното интегриране в европейската надзорна и финансова архитектура. Тогава ще бъдат дефинирани подходите и следващите етапи по пътя към тези цели, заедно с евентуални целеви срокове (ако към момента бъде възможно да се обосноват).

Предложенията за избор на подходи, етапи и срокове ще бъдат формулирани от Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, в чиято работа БНБ ще вземе активно участие. Въз основа на тези предложения правителството и Народното събрание ще вземат окончателните решения.


Изтегли DOC (35 KB)