logo Skip to content

Резюме от изказване на управителя на БНБ г-н Димитър Радев по време на форума „Годишна среща на бизнеса с правителството: Пътят на България към еврозоната“, София, 29 януари 2019 г.

В изказване по време на форума „Годишна среща на бизнеса с правителството: Пътят на България към еврозоната“ управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев очерта дейността на централната банка в този процес и очакваните ефекти за икономиката и бизнеса от включването на българския лев във валутния механизъм ERM II и приемането на еврото в България.

Работният процес ще премине условно през два етапа – краткосрочен и дългосрочен. Краткосрочният е свързан с подготовката за едновременното присъединяване към банковия съюз и включването на лева в ERM II. Вторият етап ще бъде присъединяването на България към еврозоната.

Г-н Радев подчерта, че БНБ сега се концентрира върху първия етап, от чиито резултати ще зависят следващи стъпки. Съдържателно този първи етап е свързан с присъединяването към Единния надзорен механизъм и към Единния механизъм за преструктуриране.

По отношение на Единния надзорен механизъм БНБ е насочила усилия в три работни блока. Първият е изграждането на необходимата правна рамка. Работата в това направление като цяло е завършена с приемането в края на миналата година от Народното събрание на необходимия пакет от законодателни промени. Вторият работен блок е свързан със синхронизирането на надзорните практики на БНБ с тези на Европейската централна банка. Тук се включват огромен обем дейности, включително свързани с надзорните регулации, статистиката, информационните системи. Работата на БНБ в тази сфера е логично продължение на реформите в банковия надзор, стартирани през 2015 г. Третият работен блок е свързан с организирането и провеждането на прегледа на качеството на активите и стрес теста – тема, която публично е широко дискутирана. Подготвителният етап тук приключи. Определени са банките – обект на прегледа и стрес теста, одиторите, методологията и макроикономическите сценарии, които ще се използват за целите на стрес теста. Резултатите се предвижда да бъдат обявени през юли, посочи г-н Радев.

По аналогичен начин е организирана работата по отношение на Единния механизъм за преструктуриране. Ключов елемент в първия работен блок в тази сфера – промените в правната рамка – е подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Частта, засягаща БНБ, е финализирана в края на миналата година и предстои внасяне в Народното събрание, като се очаква приемане на законовите промени в рамките на тримесечието. Управителят на БНБ очерта и втория работен блок в това направление, по който БНБ работи – цялостната уредба за определяне на вноските, които ще правят банките в Единния фонд за преструктуриране, и на размера и начина, по който средства от Фонда за преструктуриране на банки в България, създаден през 2015 г., ще бъдат трансферирани към Единния фонд за преструктуриране. Третият работен блок е свързан с цялостната дейност по планиране и провеждане на дейностите по преструктуриране, включително разпределение на отговорностите и задачите между Единния съвет по преструктуриране и БНБ, след като страната ни се присъедини към банковия съюз.

По отношение на очакваните ефекти върху икономиката и бизнеса управителят на БНБ подчерта, че е положително потвърждаването на стратегическата посока на България, като процесът вече се изпълва със съдържание и определена времева рамка. Целият процес представлява положителен контрапункт на по-общата несигурност, произтичаща от глобалната и европейската икономическа среда.

Сред по-директните положителни ефекти от посочения първи етап по пътя към еврозоната е заявеното от кредитните агенции очаквано повишаване на кредитния рейтинг на страната при успешното протичане на процеса в краткосрочен план. Това ще подобри условията за финансиране у нас.

В същото време ефектите от присъединяване към ERM II няма да бъдат значителни по отношение на водената макроикономическа политика и няма да променят паричния ни режим. Единственият изход от сегашния режим ще бъде замяната на лева с евро при настоящия фиксиран курс, категоричен бе управителят на БНБ.

Цялостният процес на присъединяване – първо към банковия съюз и ERM II, а после към еврозоната – не може да бъде заместител на добрите макроикономически политики и на добрите бизнес практики и бизнес проекти, посочи г-н Радев. Страна, която не се съобразява с това, би изпитала сериозни икономически и финансови трудности независимо дали е във или извън еврозоната.

Двата доказани стълба на добрата макроикономическа политика в България са фискалната стабилност и стабилността на паричния режим. Ако тези условия, заедно с продължаващото подобряване на институциите, са налице, то подготвителният процес и след това самото присъединяване към еврозоната ще бъдат катализатор за социалния и икономическия просперитет на нашата страна.


Изтегли DOC (38 KB)