logo Skip to content

Прессъобщения, 2018 г.

09.03.2018

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2018 г.08.03.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварителни одобрения по заявленията на „Българо-американска кредитна банка“ АД и на „Инвестбанк“ АД за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“ АД08.03.2018

УС на БНБ на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.28.02.2018

БНБ обяви ОЛП за март 2018 г.23.02.2018

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „140 години от Освобождението на България“14.02.2018

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути31.01.2018

БНБ обяви ОЛП за февруари 2018 г.26.01.2018

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварително одобрение за пряко придобиване от „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“ (Novito Opportunities Fund AGmvK) на 3 880 388 броя безналични акции, представляващи 67.646407% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ прие Наредба № 1 за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ11.01.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за съгласие „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 1 февруари 2018 г. Кредитната институция БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Франция ще започне да осъществява дейност чрез клон на територията на Република България