logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 октомври 2008 г.

На свое заседание на 7.10.2008 г. Управителният съвет на БНБ разгледа заявленията за издаване на лиценз за извършване на дейност по налични парични преводи, подадени до БНБ в срока, определен в §11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи.

На основание чл. 26б, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (ЗППЕПИПС), УС на БНБ издаде лицензи за извършване на дейност по налични парични преводи на територията на Република България на следните дружества:

1. „МаниГрам Пеймънт Системс България” ЕООД;

2. „Койнстар Мани Трансфър (България)” ЕООД;

3. „Мастер Енвиос България” ЕООД;

4. „Банксервиз” АД;

5. „Чейндж-Център България” ЕООД;

6. „М Секюрд” ООД (предишно наименование „Фиксус” ООД).

Услугите на Western Union ще бъдат предоставяни чрез агенти на Western Union International Bank GmbH (WUIB), която ще извършва дистанционно дейността по налични парични преводи на територията на Република България на основание на лиценз от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари (Цsterreichische Finanzmarktaufsicht /FMA/). За това БНБ бе уведомена от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари.

След като установи, че не са изпълнени необходимите условия за издаване на лиценз за извършване на дейност по налични парични преводи по чл. 26б, ал. 1 от ЗППЕПИПС и не са представени всички необходими документи по чл. 65, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи и платежните системи, на основание чл. 26в, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 79, ал. 1 от ЗППЕПИПС, УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност по налични парични преводи на следните дружества:

1. „XPRESSMONEY Services Limited”, Обединени Арабски Емирства;

2. „Money Exchange SA”, Испания;

3. „Unistream Commercial Bank”, Русия.

Процедурите по заявленията за издаване на лиценз на “Фактор И.Н.” АД и “Кеш Експрес Сървис” ЕООД са прекратени, след като беше установено, че двете дружества ще извършват дейност само като агенти.