logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 юли 2017 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Прима Латиус“ ЕООД на основание чл. 14, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че представените от заявителя документи за установяване на изпълнението на изискванията на чл. 10, ал. 4, т. 5, във връзка с чл. 10, ал. 5 от ЗПУПС, и на чл. 10, ал. 4, т. 6, 7 и 9 от ЗПУПС, включително допълнително представените от заявителя документи, съдържат непълна или противоречива информация.