logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юни 2017 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2017 г.

В съответствие с чл. 5, ал. 7 от Наредба № 8, БНБ публикува на интернет страницата си актуална към датата на решението информация за определеното ниво на антицикличния буфер; приложимото съотношение кредити към БВП, както и неговото отклонение от дългосрочния тренд; референтния индикатор, подпомагащ преценката при определяне на антицикличния буфер; и обосновката за нивото на антицикличния буфер.

Ниво на антицикличния капиталов буфер през трето тримесечие на 2017 г.

Съотношение кредит/БВП към първо тримесечие на 2017 г.

Отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност към първо тримесечие на 2017 г.

Референтен индикатор, изчислен в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 на БНБ

0%

105.1%

-46.8 пр. пункта

0%

Към момента не се отчита натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Банков надзор: Капиталови буфери“.