logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 януари 2013 г.

Днес официално приключи двугодишният проект на Европейската централна банка за техническо сътрудничество „Засилване на институционалния капацитет на централната банка на Сърбия”. В проекта участваха 21 централни банки от ЕС, членове на Европейската система на централните банки, сред които и Българската народна банка.

БНБ успешно изпълни всички свои ангажименти по подпомагането на централната банка на Сърбия в областите „Предприсъединителна помощ за ЕС” и „Статистика”. Експертите на БНБ предадоха на сръбските си колеги своя опит в процеса на преговори за присъединяване към ЕС, свързани с дейността на централната банка, и подпомогнаха подготвянето на план за действие на Националната банка на Сърбия в предприсъединителния процес. По отношение на статистиката БНБ оказа съдействие за подготовката на система за пряко отчитане на данните за платежния баланс и за привеждане на статистиката на външния дълг в съответствие с изискванията на Международния валутен фонд.

По искане на Националната банка на Сърбия, считано от 1 февруари 2013 г. проектът се удължава с единадесет месеца – до 31 декември 2013 г. Поради успешното справяне с ангажиментите си, БНБ е една от десетте банки от ЕС, поканени за участие в допълнителната фаза на проекта. Българската народна банка е одобрена като ключов партньор в област „Финансова стабилност”, като експертите на БНБ ще предоставят помощ в частта „Рамка за преструктуриране на банките” и в „Управление на кризи”. Проектът е финансиран с 2.5 млн. евро по линия на Инструмент за предприсъединителна помощ на Европейската комисия.

Освен в Сърбия Българската народна банка участваше в тригодишната програма на ЕС за оказване на техническа помощ на централната банка на Египет, приключила през 2012 г., и в двегодишния проект за укрепване на институционалния капацитет на надзорните институции на Черна Гора, приключил през 2011 г. По линия на ЕС БНБ участваше още в оказването на техническа помощ на централната банка на Сърбия през 2009 г., а със свои експерти - в проектите в Албания и Босна и Херцеговина през 2011 г.

С успешното приключване на всички изброени проекти БНБ разшири и утвърди капацитета и опита си в оказването на техническа помощ в съседни на Европейския съюз региони.