logo Skip to content

Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2

На 24 октомври 2002 г. Управителният съвет на Европейската централна банка взе стратегическо решение за разработване на следващото поколение на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET) – TARGET2, която стартира успешно на 19 ноември 2007 г. Основната цел на TARGET2 е ефективно да обслужва паричната политика на Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания в евро на базата на принципа RTGS. Системата е пригодена към нуждите на банките, осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание текущото развитие на Единната зона за плащания в евро (SEPA), като повишава ефективността на вътрешноевропейските плащания. Предвижда се възможност за интегриране със системата за ценни книжа на общоевропейско равнище (TARGET2-Securities).

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като съвкупност от RTGS системите на страните-участнички, които представляват компоненти на системата. От техническа гледна точка TARGET2 е изградена върху единна съвместна платформа (Single Shared Platform – SSP) с висока степен на сигурност и поставя всички участници при еднакви ценови условия за изпълнение на преводи в евро. Съвместната платформа е разработена и поддържана от централните банки на Германия, Италия и Франция. TARGET2 предоставя хармонизирани услуги, интерфейси и комуникационни стандарти на участниците (кредитни институции, централни банки и спомагателни системи). Всеки от тях може да участва през един системен компонент, опериран от централна банка. До момента към TARGET2 са се присъединили централните банки на 24 държави в ЕС, както и Европейската централна банка.

На 27 ноември 2008 г. УС на БНБ взе решение за стартирането на проекта за присъединяване на БНБ и на националната банкова общност към TARGET2. Участието в системата дава възможност на банките за използване на услугата „преводи в евро в реално време", което значително намалява времето за извършване на преводи в евро към банки от страните от Европейското икономическо пространство, използване предимствата на ефективните механизми за сетълмент и управление на ликвидността, модерна техническа инфраструктура, функционалност и организация при висока степен на сигурност и ефективност. С участието си в TARGET2 платежните системи за малки плащания имат възможност да повишат своята конкурентоспособност и да разширят полето си на дейност, осигурявайки платежни услуги, съобразени с изискванията на банките и техните клиенти.

След успешната реализация на дейностите по проекта за присъединяване към TARGET2 на 1 февруари 2010 г. стартира националният системен компонент TARGET2-BNB. На същата дата започна работа и спомагателната система BISERA7-EUR, която обработва SEPA преводи и извършва сетълмент в TARGET2.

БНБ като централна банка оперира TARGET2-BNB, администрира Националното бюро за услуги на TARGET2 и отговоря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за координацията с Европейската централна банка и с участващите централни банки.

Публикации