logo Skip to content

Система за брутен сетълмент в реално време в България RINGS

RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в реално време в България. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в национална валута на територията на Република България. Агент по сетълмента е БНБ.

БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. БНБ е собственик на RINGS и определя реда за участие в нея.

Чрез сетълмента в БНБ се извършва окончателното уреждане на задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа.

 

В RINGS задължително се изпълняват:

 1. Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат сетълмент-сметки при БНБ;
 2. Плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ;
 3. Плащания на клиенти на банки за суми, равни на или над 100 000 лв.

През RINGS могат да се изпълняват и плащания на клиенти на банки по тяхно желание без ограничение в размера.

 

Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа с достъп до RINGS:

Достъп до RINGS имат следните платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чиито агент по сетълмента е БНБ:

 • БИСЕРА – система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпълнение в определен момент, оперирана от „БОРИКА–Банксервиз” АД.
 • БОРИКА – система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, оперирана от „БОРИКА–Банксервиз” АД.
 • Организираната и оперираната от БНБ система за сетълмент на безналични държавни ценни книжа.
 • Организираната и оперираната от „Централен депозитар” АД система за регистрация и обслужване на сделки с безналични ценни книжа.

 

Участници в RINGS са:

 1. Българската народна банка;
 2. банки, получили лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
 3. клонове на банки от трети държави, получили лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции;
 4. клонове на банки от държави членки, извършващи дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

Правна рамка