logo Skip to content

Помирително производство

Предимства на помирителното производство

 • Безплатно - помирителното производство е безплатно за страните и те не заплащат такса за разглеждане на спора от Помирителната комисия за платежни спорове (Комисията).
 • Бързо - средната продължителност на процедурата по помирително производство е до 2 месеца.

 

Извънсъдебното разрешаване на спорове във връзка с предоставянето на платежни услуги в България е уредено в Глава осма на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

При наличие на възражение или спор относно предоставяне на платежни услуги, ползвателят на платежни услуги следва да се обърне първо към своя доставчик на платежни услуги. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПУПС:

 • Доставчикът на платежни услуги е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено клиента си за решението по всяко постъпило възражение, съгласно законоустановения срок.
 • Ако в предвидения срок доставчикът на платежни услуги не се произнесе, както и когато решението не удовлетворява клиента, спорът може да бъде отнесен за разглеждане до Комисията.

 

Стартиране на процедурата по помирително производство

 • Помирителното производство започва с подаване на писмено заявление от ползвателя на платежна услуга, адресирано до Комисията. Изискванията към заявлението, редът и условията за образуване и прекратяване на помирителното производство и за разглеждане и разрешаване на спорове от компетентността на Комисията, както и максималният паричен праг на споровете се определят с Правилника за дейността на Комисията.
 • Заявлението може да бъде подадено както на адреса на Комисията, така и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите (КЗП). При трансгранични спорове заявлението се подава чрез платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна чрез интернет страниците на Комисията за защита на потребителите и на Помирителната комисия за платежни спорове. Подаването на документите и обменът на информация между Комисията и страните по спора може да се извършва както онлайн и по електронна поща, така и на място в деловодството на Комисията за защита на потребителите, по пощенски път или по факс.

 

Заявление

 • Писмено Заявление до Помирителната комисия за платежни спорове (Изтегли);
 • Онлайн формуляр на Заявление до Помирителната комисия за платежни спорове.

Към заявлението се прилагат всички документи, необходими за изясняване предмета на спора, включително и решението на доставчика на платежни услуги, в случаите, когато се е произнесъл.

 • Към заявлението заявителят прилага и декларация, че:
 1. спорът е бил отнесен към доставчика на платежни услуги и той не се е произнесъл в предвидения срок; тази декларация не се прилага, когато има решение на доставчика на платежни услуги по жалбата;
 2. към момента на подаване на заявлението не е отнесъл същия спор за разрешаване пред съд, арбитражен съд или друг орган за извънсъдебно разрешаване на спорове или от органите на досъдебното производство;
 3. не е сключил спогодба с ответната страна.

Декларация към заявлението до Помирителната комисия за платежни спорове (Изтегли).

 

Срокове и последици от помирителното производство

 • Комисията разглежда спора в срок до два месеца след получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства. При случаи с фактическа или правна сложност, Комисията може да реши да удължи срока за решаване на спора с още 15 работни дни.
 • Процедурата завършва с изготвянето на помирително предложение от Комисията. В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на Комисията писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят. Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок Комисията третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора.
 • Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред.

 

Допълнителна информация относно помирителното производство може да бъде открита в секция Често задавани въпроси.