logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

22 януари 2018 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. (двадесет и пет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 24.01.2043 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 100 000 000 лв. и лихвен процент 2.00% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 139 900 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 27 200 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.40. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 83.17 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 2.98%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

В аукциона участваха 10 първични дилъри на ДЦК.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (95 KB)