logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

04 декември 2017 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. (седем години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27.03.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 80 000 000 лв. и лихвен процент 0.80% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 06.12.2017 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 138 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 26 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.73. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 102.70 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 80 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 26 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

102.88 лв.

0.40%

Максимална

104.13 лв.

0.23%

Среднопретеглена

103.20 лв.

0.36%

В аукциона участваха 10 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (96 KB)