logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

13 ноември 2017 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. (четиригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.02.2021 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 30 000 000 лв. и лихвен процент 0.30% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 15.11.2017 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 63 375 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 4 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.11. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101.23 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 30 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 4 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

101.24 лв.

-0.08%

Максимална

102.21 лв.

-0.37%

Среднопретеглена

101.62 лв.

-0.19%

В аукциона участваха 10 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (95 KB)