logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 400 19 213/21.06.2019 г.

понеделник

7 октомври 2019 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 19 213/21.06.2019 г. (двадесет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21.06.2039 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 95 000 000 лв. и лихвен процент 1.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 9 октомври 2019 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност
132 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност
38 180 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.39. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.86 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност – 1.45%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 69 180 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на
38 180 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

101.50

1.42%

Максимална

104.35

1.25%

Среднопретеглена

102.21

1.38%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (356 KB)

Архив

2020 2019