logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 януари 2018 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност двадесет и пет години (9 131 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. с падеж 24.01.2043 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-8/15.01.2018 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

100 000

Лихвен процент

2.00 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

24.01.2018 г.

Дати на лихвени плащания:

Брой на дните в лихвения период:

24.07.2018

181

24.01.2019

184

24.07.2019

181

24.01.2020

184

24.07.2020

182

24.01.2021

184

24.07.2021

181

24.01.2022

184

24.07.2022

181

24.01.2023

184

24.07.2023

181

24.01.2024

184

24.07.2024

182

24.01.2025

184

24.07.2025

181

24.01.2026

184

24.07.2026

181

24.01.2027

184

24.07.2027

181

24.01.2028

184

24.07.2028

182

24.01.2029

184

24.07.2029

181

24.01.2030

184

24.07.2030

181

24.01.2031

184

24.07.2031

181

24.01.2032

184

24.07.2032

182

24.01.2033

184

24.07.2033

181

24.01.2034

184

24.07.2034

181

24.01.2035

184

24.07.2035

181

24.01.2036

184

24.07.2036

182

24.01.2037

184

24.07.2037

181

24.01.2038

184

24.07.2038

181

24.01.2039

184

24.07.2039

181

24.01.2040

184

24.07.2040

182

24.01.2041

184

24.07.2041

181

24.01.2042

184

24.07.2042

181

24.01.2043

184

Допълнителни условия:

1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (149 KB)