logo Skip to content

Този раздел съдържа обобщена статистическа информация за ключови индикатори, свързани с приложението на Директива 2013/36/EС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тази информация включва данни за националния финансов сектор, данни за кредитния риск, данни за пазарния риск, данни за операционния риск, данни за надзорни мерки и административни санкции и данни относно освобождаване.


Статистически данни за финансовия сектор за 2017 г. Изтегли XLS (174 KB)

Информация за съответните статистически данни на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: http://www.eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/aggregate-statistical-data.