logo Skip to content

Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. БНБ следи за наличието в банките на адекватни действащи политики и процедури, влючващи стриктни правила за познаване на клиентите, които да предпазват банкаите да бъдат използвани тенденциозно или нетенденциозно за криминални дейности.


Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2431 KB)

Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2421 KB)

Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти Изтегли PDF (330 KB)

Указания "Опознай своя клиент" Изтегли PDF (217 KB)

Указания за изграждане на системи за превенция срещу риска от изпиране на пари Изтегли PDF (496 KB)