logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2011 г.

Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на изпълнител за управление на етажна и гаражна собственост на БНБ в сградата на ул. „Позитано” № 7


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на софтуерна поддръжка тип „Enterprise Support” на SAP лицензиран софтуер за нуждите на Основната банкова информационна система (ОБИС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0033


Открита процедура по ЗОП • Доставка на допълващи лицензи за софтуерни продукти на Microsoft, заедно със софтуерна осигуровка по лицензионна схема "Select Plus"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0032


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на изпълнител/и за абонаментно следгаранционно поддържане на 3 (три) броя дизелгенератори в сградите на БНБ в гр. София - на ул. „Позитано” № 7 и в Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10


Открита процедура по ЗОП • Текуща абонаментно поддържка на многофункционална цветна печатарска машина "Xerox Docu Color 8002" в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0031


Договаряне с покана по НВМОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии и разработване на допълнения и изменения към WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0030


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка и инсталиция на два броя етикетни принтери (статични) за банкнотообработващи системи BPS 1040 SB в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0029


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на софтуер за автоматизация на процесите по управление на оперативния риск в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0028


Открит конкурс по НВМОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и "Гражданска отговорност" за 2012 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0027


Открита процедура по ЗОП • Развитие на информационната система "Централен кредитен регистър" (ЦКР) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0026


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на лечебни заведения за провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работещите в Българската народна банка


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Обследване за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на сградите на БНБ


Открита процедура по ЗОП • Програмно - технически услуги за разработване и внедряване на нова функционалност и оптимизация на архитектурата на системата „Сетълмент на ДЦК (СДЦК)”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0025


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.


Открит конкурс по НВМОП • Доставка и инсталиция на два броя етикетни принтери (статични) за банкнотообработващи системи BPS 1040 SB в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0024


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Изработване на представителни новогодишни материали на БНБ за 2012 г.


Договаряне с покана по НВМОП • Избор на изпълнител за продажба на топлинна енергия

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0023


Открита процедура по ЗОП • Доставка на контейнери за съхранение на банкноти и монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0022


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на резервни части за поддръжка на банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0021


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0020


Открита процедура по ЗОП • Доставка на рентгенови системи за проверка на багажа на посетители в сгради на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0019


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за осигуряване на стандартна и разширена поддръжка, с фиксирано време за отстраняване на проблеми на място на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems или еквивалентно и за доставка и инсталиране на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0018


Открита процедура по ЗОП • Избор на здравноосигурително дружество за обезпечаване предоставянето на медицински и стоматологични услуги на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0017


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационните системи за дирекция „Фискални услуги” (Системата ЕСРОТ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0016


Договаряне с покана по НВМОП • Денонощна невъоръжена физическа охрана на почивните бази на БНБ и недвижим имот с местонахождение гр. София – район „Красна поляна”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0015


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0014


Открита процедура по ЗОП • Избор на Здравноосигурително дружество за предоставяне на медицинско и стоматологично обслужване на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0013


Открита процедура по ЗОП • Изработка и доставка на контейнери за съхранение на банкноти и монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0012


Открита процедура по ЗОП • Абонаментно поддържане на копирни машини и факс апарати "Xerox" в сградите на БНБ в София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0011


Открита процедура по ЗОП • Абонамент за нови версии на програмни продукти на Novell за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0010


Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с купе тип "комби"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0009


Открита процедура по ЗОП • Развитие на Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ (Касова система)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0008


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0007


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на 2 броя сензори за проверка на М-защитата в банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0006


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Абонамент за частичен или пълен достъп до специализиран продукт на международна агенция за кредитни рейтинги за финансови и кредитни анализи


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с купюри 10, 20 и 50 стотинки за периода 2011 г. - 2013 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0005


Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0004


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи за сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0003


Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0002


Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0001