logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2019 г.

Договаряне без предварително обявление • Сключване на окончателен договор за присъединяване на обект „Касов център в гр. Пловдив“ към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0035


Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на БНБ, предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0034


Събиране на оферти с обява • Поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093264


Събиране на оферти с обява • Доставка на рентгенов апарат за проверка на багаж и пратки за сградата на Българска народна банка в гр.София, пл.“Княз Александър I“ № 1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093203


Открита процедура • Доставка на нови многофункционални машини по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0033


Открита процедура • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0032


Договаряне без предварително обявление • Доставка на бензини и горива за моторни превозни средства на БНБ за осигуряване на двама независими доставчици, за срок от две години по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0031


Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2020 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0030


Събиране на оферти с обява • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092586


Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0029


Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092184


Открита процедура • Профилактика, сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0028


Договаряне без предварително обявление • Абонаментна поддръжка на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0027


Договаряне без предварително обявление • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S – E5” с шифър по ЕКП 2133420011, с място на директна доставка Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян, за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0026


Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0025


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0024


Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0023


Открита процедура • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване и софтуерни лицензи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0022


Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0021


Събиране на оферти с обява • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9090128


Договаряне без предварително обявление • Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0020


Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0019


Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0018


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0017


Пряко договаряне • Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, гр. Луковит, с. Радомирци, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0016


Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0015


Събиране на оферти с обява • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS (или еквивалент) за срок от 2 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9088634


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9088340


Договаряне без предварително обявление • Доставка на сензори (детектори) за проверка на защитен елемент „M“ в българските банкноти по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0014


Пряко договаряне • Застраховане служителите на БНБ при служебни командировки или обучения и специализации в чужбина

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0013


Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0012


Договаряне без предварително обявление • Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция за недвижими имоти на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0011


Открита процедура • Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0010


Публично състезание • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point за една година и доставка на Check Point (или еквивалент) оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0009


Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0008


Открита процедура • Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0007


Публично състезание • Доставка на нови лицензи за програмни продукти на Micro Focus (или еквивалент) с включена абонаментна софтуерна поддръжка и осигуряване на абонаментна софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на Micro Focus, за срок от 1 (една) година, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0006


Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на Системата за управление и контрол на наличните пари и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0005


Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0004


Събиране на оферти с обява • Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9085390


Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0003


Пряко договаряне • Абонаментно обслужване, развитие, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от четири години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0002


Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0001