logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по три обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.03.2020, 17:42 Изтегли PDF (2506 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.03.2020, 17:43 Изтегли PDF (2126 KB)

Документация

Публикувано на 18.03.2020, 17:47 Изтегли ZIP (2873 KB)