logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи, материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0008


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 17.04.2018, 17:34 Изтегли PDF (697 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.04.2018, 17:37 Изтегли PDF (929 KB)

Документация

Публикувано на 17.04.2018, 17:42 Изтегли ZIP (459 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 18.05.2018, 15:19 Изтегли PDF (875 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 29.05.2018, 19:23 Изтегли PDF (550 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 13.06.2018, 19:05 Изтегли PDF (1144 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 13.06.2018, 19:08 Изтегли PDF (1963 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 13.06.2018, 19:15 Изтегли PDF (689 KB)

Решение за изменение на влязло в сила Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.07.2018, 17:51 Изтегли PDF (621 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.07.2018, 17:20 Изтегли PDF (3096 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.07.2018, 17:23 Изтегли PDF (839 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката