logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи, материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0008


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 17.04.2018, 17:34 Изтегли PDF (697 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.04.2018, 17:37 Изтегли PDF (929 KB)

Документация

Публикувано на 17.04.2018, 17:42 Изтегли ZIP (459 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 18.05.2018, 15:19 Изтегли PDF (875 KB)