logo Skip to content

Наименование на услугата

Деклариране на сделка за предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица за нуждите на статистиката на платежния баланс.

Нормативно основание за извършване на услугата

Закон за БНБ, Валутен закон, Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс.

Необходими документи

Декларация – форма СПБ-1 по член 6, ал.1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ в два екземпляра.

Подаване на документи

Попълнените декларации се подават на гише 37 в БНБ (работно време с клиенти: 8.30 – 15.45) или по пощата на адрес: БНБ, Дирекция Статистика, пл. „Княз Александър І”, № 1. Телефони за информация: 9145-1224; 9145-1077; 9145-1968; 9145-1969.

Такса

Няма.

Срок за изпълнение/отговор

При подаване на място БНБ удостоверява декларирането на сделките по предоставяне на финансови кредити между местни и чуждестранни лица с подпис и печат върху декларацията. Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.

При получаване на Декларация – форма СПБ-1 по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.