logo Skip to content

Наименование на услугата

Вписване в публичния регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ

Нормативно основание за извършване на услугата

Закон за кредитните институции (чл. 3, чл. 3а и чл. 56) и Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции.

Юридическо лице с търговска регистрация (АД, ЕАД, ООД, ЕООД, КДА) на територията на Република България, което възнамерява да извършва дейност като финансова институция, трябва да отговаря на условията по чл. 3а от ЗКИ и да кандидатства за вписване в регистъра при БНБ, преди да започне да извършва по занятие дейностите, определени в чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните институции.

Вписването в регистъра се извършва след преглед на документите на дружеството от БНБ и констатиране на съответствие с изискванията, определени в ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ. Чуждестранните финансови институции, които извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон и отговарят на изискванията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, се вписват в регистъра след представяне на удостоверение от съответната надзорна институция в държавата – членка на ЕС.

Необходими документи

Списъкът с документи подавани по електронен път и представяни на хартиен носител ще намерите съответно в Наредба № 26 на БНБ и в съответните раздели на Документи за вписване в регистъра от Процедура за вписване в Регистъра и поддържане на автоматизирана система за дейността на финансовите институции, регистрирани по чл. 3а от ЗКИ.

Формуляри и образци може да свалите от тази страница.

Описание на процедурата за вписване в регистъра на финансовите институции

Подробно описание ще намерите в документа Процедура за вписване в Регистъра и поддържане на автоматизирана система за дейността на финансовите институции, регистрирани по чл. 3а от ЗКИ.

Подаване на документи

Подаването на документите на хартиен носител и в електронен вид (подписвани електронно с квалифициран електронен подпис и запазени на CD) се извършва на гише № 43, 44, 45, в паричния салон на БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1 от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 15.45 ч.

Документите могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, управление „Банков надзор”, дирекция „Специфични надзорни дейности”, отдел „Финансови институции”.

Въпроси по регистрацията може да задавате на телефони: (02) 9145 2203, (02) 9145 2532, (02) 9145 2211, (02) 9145 2434, (02) 9145 2119, (02) 9145 2337, отдел „Финансови институции“, дирекция „Специфични надзорни дейности”, управление „Банков надзор”, БНБ.

Такса

Таксата за административните разходи при разглеждане на заявленията за вписване в регистъра и при промяна на обстоятелствата по чл. 4/чл. 5 от Наредба № 26 на БНБ е съответно 3000 лв. и 500 лв. (съгл. чл. 17, т. 1 и т. 3 от Наредба № 26 на БНБ). За издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 2 от ЗКИ се заплаща такса в размер на 1 500 лв.

Преводът може да бъде направен чрез банка по сметка на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG40BNBG96611000066123

BIC: BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане” се записва съответното основание.

Такса не се дължи в случаите, описани в раздел IV, т. 34 и 35 и в раздел V „Освобождаване от регистрация по чл. 2а от Наредба № 26“ от Процедура за вписване в регистъра и поддържане на автоматизираната система за дейността на финансовите институции, регистрирани по чл. 3а от ЗКИ.

Срок за изпълнение/отговор

При подаване на документи за вписване в регистъра срокът за отговор е 30 дни.

Допълнителна информация и нередовни документи

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26, БНБ може да изисква допълнителна информация от заявителя.

При установяване на нередовни документи, БНБ определя срок за отстраняване на нередностите, за което уведомява писмено заявителя на посочения от дружеството адрес. От датата на получаване на последния предоставен документ започва да тече нов 30-дневен срок за изпълнение. Всеки допълнително представен документ от заявителя изисква посочването на първоначалния входящ номер, под който заявлението за регистрация е заведено в система на БНБ за управление на документооборота.

Подаването на документите се извършва на гишета № 43, 44, 45 в паричния салон на БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1 от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 15.45 ч.

Документите могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, управление „Банков надзор”, дирекция „Специфични надзорни дейности”, отдел „Финансови институции”. Документите получават текущ входящ номер.

Отказ за регистрация

При отказ за регистрация дружеството-заявител получава писмено уведомление на посочения адрес за кореспонденция.