logo Skip to content

Наименование на услугата

Вписване в публичния регистър на кредитните посредници по чл. 51 ЗКНИП.

Разглеждане на уведомления за промяна на подлежащите за вписване в регистъра обстоятелства.

Нормативно основание за извършване на услугата

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), чл. 51, Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници.

Необходими документи

Образците на всички документи по регистрация, промени в обстоятелствата след вписване и заявленията за заличаване от регистъра, когато заличаването е по собствено желание или в резултат на обективно настъпили обстоятелства, които не са основание за заличаване по инициатива на компетентния орган, са достъпни на интернет страницата на БНБ в раздел Банков надзор/Кредитни посредници/Документи по регистрация. Подробно описание на документите ще намерите в Указание по прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници.

Подаване на документи

Документите се представят на място или по пощата на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І“ № 1, Българска народна банка, управление „Банков надзор“, дирекция „Специфични надзорни дейности“, отдел „Анализ на рисковете свързани с пазарното поведение“ или в БНБ на гише № 43–45 , всеки работен ден от 8:30 до 15:45 ч.

Въпроси по регистрацията може да задавате на телефони: (02) 9145 2116; (02) 9145 2427; (02) 9145 2126, отдел „Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение“ дирекция „Специфични надзорни дейности”, управление „Банков надзор”, БНБ.

Такса

Таксите по чл. 8 от Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници се превеждат по следната сметка на БНБ:

IBAN: BG40BNBG96611000066123

BIC: BNBGBGSD

Основание: Регистрация на кредитен посредник по чл.51 от ЗКНИП/Промяна по регистрация по чл. 5 от Наредба № 19 на БНБ.

Срок за изпълнение/отговор

В едномесечен срок от получаване на заявлението и необходимите документи, удостоверяващи спазването на изискванията за вписване, БНБ вписва или отказва вписване на заявителя в регистъра по чл. 51 от ЗКНИП.

Допълнителна информация и нередовни документи

В случай че представените документи съдържат противоречива, непълна или невярна информация или е необходима допълнителна информация, БНБ уведомява заявителя, като определя срок за отстраняване на недостатъците и/или за предоставянето на допълнителна информация.