logo Skip to content

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

(приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година, изм. с Решение № 118/26.11.2015 г. на Управителния съвет на БНБ).

1. Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Interest Average, справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове) за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

2. ОЛП е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

3. ОЛП е при бройна конвенция “реален брой изминали дни / 360”. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

4. След изчисляването и публикуването на индекса ЛЕОНИА за последния работен ден от базисния период, дирекция „Методология и финансови пазари“ изчислява размера на ОЛП съгласно т.1 и 3, валиден за периода от първия до последния ден на календарния месец, следващ базисния период.

5. Стойността на ОЛП се утвърждава от подуправителя, ръководещ управление „Банково“, публикува се на Интернет страницата на БНБ и се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“.